Nghe T?i n?p Podcast
 • 13h00 - 13h17 GMT
  Th?ng tin 12/11 13h00 GMT
 • 13h17 - 14h00 GMT
  Ph?n còn l?i c?a ch??ng trình 12/11 13h17 GMT
?? khai thác h?t n?i dung truy?n th?ng ?a ph??ng ti?n, b?n ph?i có ph?n b? tr? Flash trong trình duy?t c?a b?n. ?? có th? k?t n?i, b?n ph?i kích ho?t các cookie trong tham s? trình duy?t c?a b?n. ?? l??t web nhanh nh?t, website RFI t??ng thích v?i nh?ng trình duy?t sau ?ay : Internet Explorer 8 và +, Firefox 10 và +, Safari 3 và +, Chrome 17 và + v.v..

B?u c? M? : ?a s? c? tri g?c Vi?t ?ng h? Trump

B?u c? M? : ?a s? c? tri g?c Vi?t ?ng h? Trump
 
B?u c? gi?a k? s?m t?i Norwalk, ti?u bang California, Hoa K?, ngày 24/10/2018. Reuters

Ngày 06/11/2018, c? tri t?i Hoa K? s? ?i b? phi?u trong cu?c b?u c? gi?a nhi?m k?. C?ng nh? các cu?c b?u c? khác, lá phi?u c?a các c?ng ??ng s?c t?c, tùy theo m?i ??a ph??ng, c?ng r?t quan tr?ng. Riêng c?ng ??ng ng??i Vi?t thì m?c ?? tham gia nh? th? nào, xu h??ng b? phi?u c?a h? ra sao, hôm nay chúng ta s? cùng tìm hi?u v?i nhà báo Hà Ng?c C? ? Houston, Texas.

Theo nhà báo Hà Ng?c C?, b?u c? gi?a k? n?m nay r?t quan tr?ng, vì s? thay ??i v? s? ng??i ???c b?u trong H?, Th??ng Vi?n s? làm thay ??i cán cân quy?n l?c c?a ??ng C?ng Hòa và c?a t?ng th?ng Donald Trump. V? lá phi?u c? tri ng??i Vi?t, theo nhà báo Hà Ng?c C?, có hai v?n ??:

" Th? nh?t, trong cu?c b?u c? vào các ch?c v? dân c? ??a ph??ng, lá phi?u c?a ng??i Vi?t ???ng nhiên có ?nh h??ng khá l?n, nh?t là ? ti?u bang California và Texas. Trong cu?c b?u c? liên bang, s? ng??i Vi?t ? M? ch?a t?i 3 tri?u, t?c là ch?a t?i 1% dân s? M?. S? ng??i có th? ?i b?u, t?c là có qu?c t?ch M?, là ch?a t?i m?t n?a c?a 1% ?ó."

Trong c?ng ??ng ng??i Vi?t, n?m nay có nhi?u ng??i h?ng hái ra tranh c? vào các ch?c v? công quy?n ? Orange County ( Qu?n Cam ), mi?n nam bang California và ?ây là ?i?u khi?n truy?n thông Hoa K? chú ý. Nh?t báo Los Angeles Times ngày 21/10 ng?c nhiên ghi nh?n có ??n 24 ng??i g?c Vi?t tranh c? ? Orange County và không có gì là b?t ng? l?m : h?n phân n?a, t?c là 13 trong s? 24 ?ng c? viên g?c Vi?t ?ó là mang h? Nguy?n, m?t trong nh?ng h? ph? bi?n nh?t c?a dân Vi?t Nam.

Phong trào ng??i Vi?t ra tranh c? d??ng nh? b?t ??u t? n?m 1992, khi ngh? viên thành ph? Westminster Tony Lâm tr? thành ng??i sinh ra ? Vi?t Nam ??u tiên ??c c? ? Hoa K?. Theo t? Los Angeles Times, các ?ng c? viên g?c Vi?t ch? y?u t?p trung ? các khu v?c Fountain Valley, Garden Grove, và Westminster, t?c nh?ng thành ph? làm nên khu v?c g?i là Little Saigon. C? dân g?c Vi?t ra tranh nh?ng ch?c v? quan tr?ng trong h?i ??ng thành ph? hay ngh? viên ti?u bang, c?ng nh? tranh c? vào nh?ng ch?c v? th?p h?n nh? nh? ?y viên giáo d?c,...

Trong s? 24 ?ng c? viên M? g?c Vi?t t?i Qu?n Cam, th??ng ngh? s? ti?u bang Janet Nguy?n là m?t chính khách k? c?u, tham gia tranh c? l?n th? 9 trong cu?c b?u c? ngày mai. Nói v?i t? Times, bà Janet Nguy?n t? ra không quá ng?c nhiên v? m?c ?? tham gia chính tr? trong c?ng ??ng mình. Theo th??ng ngh? s? Janet Nguyen, v?n là nh?ng ng??i t? n?n chính tr?, các ??ng h??ng c?a bà bi?t rõ cu?c s?ng ? m?t ??t n??c n?i mà các quy?n t? do h?u nh? không hi?n h?u và n?i mà m?t chính ??ng ki?m soát m?i ph??ng di?n ??i s?ng. Bà cho r?ng tr?i nghi?m ?ó ?ã khi?n cho ng??i M? g?c Vi?t t??ng ??i n?ng ??ng v? chính tr?, ?i b? phi?u ?ông ??o h?n m?t s? nhóm c? dân khác.

Nh?ng ??ng t? phía Texas, ti?u bang c?ng có m?t c?ng ??ng ng??i Vi?t r?t ?ông ??o, nhà báo Hà Ng?c C? nh?n xét là nhìn chung ho?t ??ng chính tr? c?a ng??i Vi?t l?i ?ang gi?m ?i :

" ? Texas, các ?ng c? viên vào nh?ng ch?c v? nh? ?y viên h?i ??ng thành ph? hay dân bi?u ti?u bang, c?ng có m?t vài ng??i Vi?t, ví d? nh? ông Hubert Võ ?ã ??c c? dân bi?u 2, 3 l?n. Ngoài ra c?ng có m?t vài v? ra tranh c? các ch?c v? ??a ph??ng và c?ng có m?t s? thành công, nh?ng không nhi?u l?m so v?i các c?ng ??ng thi?u s? khác.

Nh?ng ng??i l?n tu?i nh? chúng tôi thì bây gi? "trùm ch?n", không còn tham gia vào ho?t ??ng chính tr? ? ??a ph??ng, nh?ng trong gi?i tr? thì có m?t s? tham gia.

Cách ?ây m?t vài th?p niên, vi?c tham gia ho?t ??ng chính tr? ??a ph??ng r?t là m?nh là vì tinh th?n ch?ng c?ng lúc ?ó lên r?t cao, nh?ng cái s? ch?ng c?ng, theo tôi, d?n d?n không còn m?nh m? nh? tr??c. Do ?ó, ho?t ??ng chính tr? c?a ng??i Vi?t trên n??c M? c?ng gi?m ?i".

Theo ghi nh?n c?a các chuyên gia ???c t? Los Angeles Times trích d?n, ?a s? các ?ng c? viên g?c Vi?t là theo ??ng C?ng Hòa, tuy r?ng th? h? tr? h?n nay có xu h??ng theo ??ng Dân Ch? ho?c tranh c? v?i t? cách ?ng c? viên ??c l?p. C? tri M? g?c Vi?t trong quá kh? v?n ???c xem là thành ph?n nòng c?t c?a ??ng C?ng Hòa, nh?t là nh?ng ng??i ch?ng c?ng quy?t li?t nh?t. Nh?ng c?ng ??ng ng??i Vi?t t? n?n ?ang già ?i và th? h? con, cháu c?a h? nay có ??u óc c?p ti?n h?n.

Tuy v?y, k?t qu? m?t cu?c kh?o sát v? c? tri g?c Á công b? vào tháng 10 cho th?y ng??i M? g?c Vi?t là c?ng ??ng g?c Á duy nh?t có ?a s? là ?ng h? t?ng th?ng Donald Trump.

Kh?o sát do t? ch?c thúc ??y quy?n b?u c? cho ng??i M? g?c Á và Thái Bình D??ng- APIAVote, và Vi?n Nghiên C?u Ng??i M? G?c Á và Thái Bình D??ng- AAPIData- th?c hi?n t? ngày 23/08 ??n ngày 4/10/2018.

K?t qu? t?ng quát cho th?y ch? có 36% c? tri g?c Á ?ng h? t?ng th?ng Donald Trump, nh?ng riêng c? tri g?c Vi?t ?ng h? ông Trump v?i t? l? lên t?i 64%. Ngay c? c? tri g?c Philippines, ??ng minh thân c?n c?a M?, c?ng ch? có 48% ?ng h? ông Trump.

Lý do t?i sao ng??i M? g?c Vi?t l?i ?ng h? t?ng th?ng Trump nhi?u ??n th?, nhà báo Hà Ng?c C? gi?i thích :

" Nh?ng ng??i Vi?t th? h? ??u tiên, t?c là 60, 70 tu?i, ph?n nhi?u nghiêng v? ??ng C?ng Hòa. Còn th? h? c? tri g?c Vi?t trình ?? ??i h?c thì th??ng nghiêng v? phía Dân Ch?. N?m nay, ??c bi?t ông Trump ??i ??u v? th??ng m?i v?i Trung Qu?c, cho nên ông ???c r?t nhi?u ?i?m t? c? tri g?c Vi?t. Ng??i Vi?t chúng ta thì ??i ?a s? là h?n Trung Qu?c, cho nên b?t c? ng??i nào ??p Trung Qu?c là ???ng nhiên ???c c?m tình ng??i Vi?t."

C?ng theo k?t qu? nói trên, trong khi c? tri g?c Á nói chung ?ng h? m?nh m? ??ng Dân Ch?, thì c? tri g?c Vi?t l?i có xu h??ng d?n phi?u cho các ?ng c? viên C?ng Hòa tranh c? vào H? Vi?n.

C?ng trong c?ng ??ng ng??i Vi?t, nh? k?t qu? kh?o sát ? trên cho th?y, c? tri th? h? tr? l?i có xu h??ng b?u cho Dân Ch?. Nhà báo Hà Ng?c C? ghi nh?n :

" Suy ngh? c?a th? h? tr? hoàn toàn ??c l?p và hoàn toàn mang b?n s?c c?a ng??i M?, nên suy ngh? c?a h? khác h?n v?i chúng tôi. Ph?n l?n th? h? tr? có trình ?? ??i h?c là h??ng v? phía Dân Ch?. Vì c??ng l?nh c?a ??ng Dân Ch? tr??c h?t là liberal, mà gi?i tr? thì c?ng liberal, nên th??ng h? có khuynh h??ng nghiêng v? phía Dân Ch?."

Nh?ng khi ???c h?i v? d? ??nh ?i b? phi?u ngày mai, ch? có .... 64% c? tri ng??i Vi?t tr? l?i là có, trong khi t? l? này trong c?ng ??ng Philippines lên ??n 92%. Theo nhà báo Hà Ng?c C?, có nhi?u lý do gi?i thích vì nhi?u c? tri g?c Vi?t ng?i ?i b?u :

" Có nhi?u ng??i cho r?ng lá phi?u c?a ng??i Vi?t trong cu?c b?u c? liên bang không có ?nh h??ng gì h?t, cho nên có m?t s? ng??i th? ?, ít ?i b?u. Th? hai, ngày b?u c? l?i là th? Ba. Ng??i Vi?t ?a s? ph?i ?i làm, xin ngh? c?ng khó kh?n và có khi ?i làm v? tr?, cho nên c?ng ng?i, không ?i b?u. M?t s? ng??i già thì không có ph??ng ti?n ?i l?i, tr? m?t s? ng??i b? phi?u qua b?u ?i?n."


Cu?ng chu? ?ê?

 • T?P CHí TIêU ?I?M

  M? : B?u c? gi?a k?, ai làm phe C?ng Hoà m?t th? th??ng phong ?

  ?? bi?t thêm

 • M? - B?U C? - QU?C H?I

  Vì ?au cu?c b?u c? Qu?c H?i gi?a k? gay chia r? n??c M??

  ?? bi?t thêm

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. ...
 5. trang sau >
 6. trang cu?i >
Các ch??ng trình
 
R?t ti?c, th?i h?n k?t n?i ?? h?t.