Nghe T?i n?p Podcast
 • 13h00 - 13h17 GMT
  Th?ng tin 12/11 13h00 GMT
 • 13h17 - 14h00 GMT
  Ph?n còn l?i c?a ch??ng trình 11/11 13h17 GMT
?? khai thác h?t n?i dung truy?n th?ng ?a ph??ng ti?n, b?n ph?i có ph?n b? tr? Flash trong trình duy?t c?a b?n. ?? có th? k?t n?i, b?n ph?i kích ho?t các cookie trong tham s? trình duy?t c?a b?n. ?? l??t web nhanh nh?t, website RFI t??ng thích v?i nh?ng trình duy?t sau ?ay : Internet Explorer 8 và +, Firefox 10 và +, Safari 3 và +, Chrome 17 và + v.v..

AFF Suzuki Cup 218 : Tuy?n Vi?t Nam, k? v?ng cao áp l?c l?n

AFF Suzuki Cup 218 : Tuy?n Vi?t Nam, k? v?ng cao áp l?c l?n
 
?ng Park Hang Seo, hu?n luy?n viên ng??i Hàn Qu?c ?? giúp ??i tuy?n bóng ?á Vi?t Nam ??t ???c nhi?u thành tích trong th?i gian g?n ?ay. Wikipedia/Hean Socheata/Dang Tung Duong

Gi?i vô ??ch bóng ?á khu v?c ?ông Nam Á, AFF Suzuki Cup, chính th?c khai cu?c ngày 08/11/2018. ??i tuy?n qu?c gia Vi?t Nam ?ang b??c vào m?t chi?n d?ch quan tr?ng nh?t trong n?m nay, v?i m?c tiêu giành l?i ch?c vô ??ch ?ông Nam Á l?n th? hai, sau 10 n?m ch? ??i.

Sau m?t lo?t thành công c?a ??i tuy?n tr? U23 ? các sân ch?i châu l?c t? ??u n?m ??n gi?, ??i tuy?n bóng ?á Vi?t Nam ?ã ???c ??y lên ngôi s? 1 c?a khu v?c ?ông Nam Á, x?p th? 17 châu Á và ??ng th? 102 c?a th? gi?i, theo b?ng x?p h?ng g?n ?ây nh?t c?a FIFA. Tuy nhiên m?t ch?c vô ??ch khu v?c ?ông Nam Á m?i là s? mong ??i nh?t c?a ng??i hâm m? Vi?t Nam lúc này. Có l? ch?a bao gi?, hy v?ng l?n k? v?ng lên ngôi s? 1 ?ông Nam Á l?i l?n nh? lúc này v?i bóng ?á và ng??i hâm m? Vi?t Nam.

Có ?i?u c? th? h?ng trên gi?y c?a FIFA c?ng nh? hai chi?n công l?ch s? c?a U23 ? gi?i vô ??ch châu Á và ASIAD không là b?o ??m ch?c ch?n ?? ??i quân c?a ông th?y Park Hang Seo giành cúp vàng ?ông Nam Á, mà ch? càng làm cho áp l?c v?i ??i tuy?n qu?c gia l?n thêm. B?n thân ông hu?n luy?n viên Park Hang Seo, ???c m?nh danh là ông th?y phù th?y c?a bóng ?á Vi?t Nam, lúc này c?ng th?a nh?n ??i tuy?n c?a ông ?ang ch?u ch?u nhi?u áp l?c l?n trong chi?n d?ch AFF Cup 2018.

?âu là nh?ng áp l?c chính c?a ??i tuy?n qu?c gia ? ??u tr??ng ?ông Nam Á v?n là sân ch?i chính c?a bóng ?á Vi?t Nam ? Ch??ng trình th? thao hôm nay cùng trao ??i v?i chuyên gia Tr?n V?n Mui xung quanh nh?ng thách th?c c?a ??i tuy?n Vi?t Nam tr??c th?m AFF Cup.

 

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. ...
 5. trang sau >
 6. trang cu?i >
Các ch??ng trình
 
R?t ti?c, th?i h?n k?t n?i ?? h?t.