Nghe T?i n?p Podcast
  • 13h00 - 13h17 GMT
    Th?ng tin 12/11 13h00 GMT
  • 13h17 - 14h00 GMT
    Ph?n còn l?i c?a ch??ng trình 11/11 13h17 GMT
?? khai thác h?t n?i dung truy?n th?ng ?a ph??ng ti?n, b?n ph?i có ph?n b? tr? Flash trong trình duy?t c?a b?n. ?? có th? k?t n?i, b?n ph?i kích ho?t các cookie trong tham s? trình duy?t c?a b?n. ?? l??t web nhanh nh?t, website RFI t??ng thích v?i nh?ng trình duy?t sau ?ay : Internet Explorer 8 và +, Firefox 10 và +, Safari 3 và +, Chrome 17 và + v.v..
VI?T NAM

Vi?t Nam ti?p t?c gia t?ng ki?m soát m?ng vi?n l? ch?ng ? tin gi? ?

media M?t ng??i dùng iPad trong quán cà phê t?i Hà N?i, Vi?t Nam, ngày 18/05/2018 REUTERS/Kham/File Photo

Vào hôm qua, 31/10/2018, chính quy?n Vi?t Nam cho bi?t ?ã thi?t l?p m?t ??n v? giám sát m?ng internet, có kh? n?ng « quét », t?c là rà soát, ??n 100 tri?u tin t?c m?i ngày, ?? tìm ra các « thông tin sai l?ch ».

Theo hãng tin Pháp AFP , ?ây là m?t ??ng thái m?i c?a Nhà n??c Vi?t Nam trong vi?c tung ra nh?ng công c? nh?m si?t ch?t h?n n?a quy?n ki?m soát thông tin, h?n ch? quy?n t? do internet.

Trích l?i b? tr??ng B? Thông Tin và Truy?n Thông Vi?t Nam Nguy?n M?nh Hùng ???c ??ng trên trang web chính ph?, hãng tin Pháp ghi nh?n là ph??ng ti?n m?i nh?t là m?t lo?i ph?n m?m ???c cho là có th? ??c m?i ngày 100 tri?u thông tin tr?c tuy?n, « ?? phân tích, ?ánh giá và phân lo?i ».

Theo l?i ông Hùng, vi?c rà soát l??ng thông tin kh?ng l? này là m?t ?i?u c?n thi?t ?? có th? « tr?ng ph?t m?t cách h?p pháp » nh?ng ng??i loan truy?n tin gi? trên các m?ng xã h?i.

B? tr??ng Thông Tin Vi?t Nam tuy nhiên không cho bi?t chi ti?t v? cách th?c v?n hành c?a b? ph?n « ch?ng tin gi? » g?i là « trung tâm qu?c gia v? giám sát an toàn thông tin trên không gian m?ng » - và nh?t là nh? ?âu mà b? ph?n ?ó có th? ra soát ???c m?t kh?i l??ng thông tin kh?ng l? c? « tr?m tri?u thông tin » nh? v?y.

Trong th?i gian g?n ?ây, Nhà n??c ??c ??ng t?i Vi?t Nam ?ã l?n l??t tri?n khai m?t lo?t bi?n pháp nh?m t?ng c??ng ki?m soát thông tin trên m?ng, m?t ??ng thái b? gi?i ch? trích cho là nh?m tr?n áp gi?i b?t ??ng chính ki?n, ?ang s? d?ng Facebook và YouTube làm công c? ho?t ??ng.

Trong chi?u h??ng ?ó, Qu?c H?i Vi?t Nam ?ã thông qua m?t lu?t an ninh m?ng ng?t nghèo vào tháng Sáu v?a qua, yêu c?u các nhà cung c?p d?ch v? Internet ph?i l?u tr? d? li?u v? ng??i dùng Vi?t Nam ngay t?i Vi?t Nam, và ph?i xóa các « n?i dung ??c h?i » n?u ???c yêu c?u. Các t?p ?oàn internet nh? Facebook và Google c?ng s? ph?i bàn giao d? li?u ng??i dùng n?u ???c chính quy?n yêu c?u.

« Trung tâm qu?c gia v? giám sát an toàn thông tin trên không gian m?ng » là m?t công c? ???c loan báo ít lâu sau khi chính quy?n ti?t l? là ?ã thành l?p m?t l?c l??ng ??c nhi?m Internet có ??n 10.000 ng??i, chuyên trách vi?c theo dõi các bài ??ng trên m?ng.

Theo AFP, m?t s? nhà b?t ??ng chính ki?n t?i Vi?t Nam ?ã cho bi?t là ??các thành ph?n g?i là d? lu?n viên ?ó ?ã ? ?t tung bình lu?n ?ng h? chính ph? trên các trang Facebook c?a h?.

Nh?n xét chung c?a các nhà quan sát là trong lãnh v?c ki?m duy?t Internet, Vi?t Nam ?ã r?p khuôn theo mô hình chuyên ch? c?a Trung Qu?c, và Lu?t An Ninh M?ng c?a Vi?t Nam ?ã b?t ch??c lu?t c?a Trung Qu?c.

Báo cáo th??ng niên công b? vào hôm qua, 31/10 c?a t? ch?c b?o v? dân ch? Freedom House, do chính quy?n M? tài tr?, ?ã nêu b?t vai trò « ??u têu » c?a B?c Kinh trong vi?c ?? ra nh?ng lu?t l? ng?t nghèo v? Internet, lu?t l? mà Trung Qu?c ?ã « xu?t kh?u » qua h?n m?t ch?c n??c. Trung Qu?c còn xu?t kh?u công ngh? ki?m duy?t thông tin, và nh?t là c? v?n cho các « khách hàng ».

Báo cáo c?a Freedom House ?ã d?a trên thông tin t? báo chí và chính ph? Trung Qu?c ?? ti?t l? r?ng Vi?t Nam cùng v?i Uganda, Tanzania, hai qu?c gia châu Phi, là n?i mà các bi?n pháp v? an ninh m?ng ??u ???c ??a ra sau nh?ng cu?c th?o lu?n v?i các quan ch?c Trung Qu?c.

Cu?ng chu? ?ê?
 
R?t ti?c, th?i h?n k?t n?i ?? h?t.