Nghe T?i n?p Podcast
  • 13h00 - 13h17 GMT
    Th?ng tin 12/11 13h00 GMT
  • 13h17 - 14h00 GMT
    Ph?n còn l?i c?a ch??ng trình 12/11 13h17 GMT
?? khai thác h?t n?i dung truy?n th?ng ?a ph??ng ti?n, b?n ph?i có ph?n b? tr? Flash trong trình duy?t c?a b?n. ?? có th? k?t n?i, b?n ph?i kích ho?t các cookie trong tham s? trình duy?t c?a b?n. ?? l??t web nhanh nh?t, website RFI t??ng thích v?i nh?ng trình duy?t sau ?ay : Internet Explorer 8 và +, Firefox 10 và +, Safari 3 và +, Chrome 17 và + v.v..
VI?T NAM

RFI Ti?ng Vi?t trên Viber (Sticker https://vb.me/RFItv)

media C?ng ??ng RFI Ti?ng Vi?t trên Viber RFI Ti?ng Vi?t

RFI Ti?ng Vi?t có thêm m?t ph??ng ti?n truy?n thông m?i: VIBER (B?m vào ?ây ?? t?i mi?n phí stickers r?t Pháp https://vb.me/RFItv)

Ngoài ?ài phát thanh, website, m?ng xã h?i Facebook, Twitter, k? t? ngày 17/09/2018, các bài vi?t và ch??ng trình th?i s? c?a RFI Ti?ng Vi?t ???c chuy?n t?i t?i quý v? qua ?ng d?ng Viber.

Theo s? li?u th?ng kê c?a Viber, tính ??n 2015, ?ã có t?i 23 tri?u ng??i dùng ?ng d?ng này t?i Vi?t Nam.

Qua C?ng ??ng RFI Ti?ng Vi?t trên Viber, quý v? có th? nghe ch??ng trình phát thanh b?n tin th?i s?, t?p chí hàng ngày, theo dõi sát th?i s? qu?c t? qua các bài vi?t, phân tích và m?c ?i?m báo c?a RFI Ti?ng Vi?t.

?? tham gia C?ng ??ng RFI Ti?ng Vi?t, quý v? b?m vào ???ng d?n d??i ?ây :

https://invite.viber.com/?g2=AQA1PBfvMmeuMkhqgP8yf5DjJ5mNKRiLNLmCjREy6YiRYg9tCjonyFIpJzy3KMB9&lang=en

Các thành viên C?ng ??ng RFI Ti?ng Vi?t có th? t?i mi?n phí các sticker mang m?u s?c v?n hóa Vi?t-Pháp. (B?m vào ?ây: https://vb.me/RFItv )

Xin c?m ?n quý v? gi?i thi?u C?ng ??ng RFI Ti?ng Vi?t t?i b?n bè.

?? tôn tr?ng thông tin cá nhân, s? ?i?n tho?i c?a quý v? không hi?n th? trên Viber C?ng ??ng RFI Ti?ng Vi?t.

 
R?t ti?c, th?i h?n k?t n?i ?? h?t.