Nghe T?i n?p Podcast
  • 13h00 - 13h17 GMT
    Th?ng tin 12/11 13h00 GMT
  • 13h17 - 14h00 GMT
    Ph?n còn l?i c?a ch??ng trình 11/11 13h17 GMT
?? khai thác h?t n?i dung truy?n th?ng ?a ph??ng ti?n, b?n ph?i có ph?n b? tr? Flash trong trình duy?t c?a b?n. ?? có th? k?t n?i, b?n ph?i kích ho?t các cookie trong tham s? trình duy?t c?a b?n. ?? l??t web nhanh nh?t, website RFI t??ng thích v?i nh?ng trình duy?t sau ?ay : Internet Explorer 8 và +, Firefox 10 và +, Safari 3 và +, Chrome 17 và + v.v..
VI?T NAM

Vi?t Nam : Ch? t?ch Qu?c H?i ?? ngh? xem l?i th?ng t? cho dùng ??ng yuan ? biên gi?i

media ?nh minh h?a. T? b?c m?nh giá 100 nhan dan t?. REUTERS/Jason Lee

M?t thông t? c?a Ngân Hàng Nhà N??c Vi?t Nam cho phép s? d?ng ??ng nhân dân t? t?i các ch? biên gi?i giáp v?i Trung Qu?c, d? ki?n có hi?u l?c vào ??u tháng 10/2018, b? m?t b? ph?n chuyên gia trong và ngoài n??c ph?n ??i m?nh. Hôm qua, 13/09/2018, ch? t?ch Qu?c H?i Vi?t Nam ?? ngh? xem xét l?i thông t?, b? t? cáo là « vi hi?n » này.

Theo truy?n thông trong n??c, trong m?t cu?c h?p c?a ?y Ban Th??ng V? Qu?c H?i Vi?t Nam, ch? t?ch Nguy?n Th? Kim Ngân ?ã ?? ngh? th?ng ??c Ngân Hàng Nhà N??c Lê Minh H?ng ch? ??o x? lý các v?n ?? trong d? lu?n liên quan ??n « Thông t? s? 19/2018/TT-NHNN h??ng d?n v? qu?n lý ngo?i h?i ??i v?i ho?t ??ng th??ng m?i biên gi?i Vi?t Nam-Trung Qu?c ». Bà Ngân c?ng ??t câu h?i : Li?u vi?c s? d?ng hai ??ng ti?n trên m?t ??t n??c, cho dù là t?i khu v?c th??ng m?i ? biên gi?i, có vi hi?n, vi ph?m pháp lu?t ?

Tr? l?i RFI ti?ng Vi?t, nhà kinh t? h?c Nguy?n Quang A – ??ng tác gi? m?t b?n tuyên b? ph?n ??i Thông t? s? 19 – cho bi?t nh?n ??nh c?a ông v? v?n ?? này :

TS Nguy?n Quang A (Hà N?i) 14/09/2018 Nghe

Nguy?n Quang A : « Tôi ngh? là bà ch? t?ch Qu?c H?i c?ng nghe d? lu?n ?n ào, và ??t v?n ?? ph?i xem xét l?i. Tôi ngh? là bà ?y c?ng không ??c k?, và c?ng không hi?u l?m v? v?n ?? này. Quan ni?m c?a tôi r?t rõ ràng : ? t?i n??c Vi?t Nam, ch? ???c dùng ??ng ti?n Vi?t Nam, k? c? ? vùng biên gi?i Vi?t – Trung c?ng v?y, ? các xã biên gi?i c?ng v?y. Không th? có chuy?n cho s? d?ng ??ng nhân dân t? ti?n m?t, và th?m chí c? ti?n chuy?n kho?n ? n?i ??a Vi?t Nam.

Trong các thanh toán g?i là xu?t nh?p kh?u, t? tr??c ??n nay, Vi?t Nam v?n có th? thanh toán b?ng r?t nhi?u ??ng ngo?i t? khác nhau. Nh?ng không ph?i thanh toán « xu?t nh?p kh?u » mà dùng ??ng ti?n n??c ngoài, thì ?ó là cái mà chúng tôi ph?n ??i.

V?i t? cách là các công dân, chúng tôi ch? có th? c?t lên ti?ng nói c?a mình, c?nh báo v? nh?ng nguy c? nh? v?y. Và chúng tôi c?ng có th? khuyên Nhà n??c m?t cách khác, ?? gi?i quy?t nh?ng cái nh?c nh?i ?ã x?y ra nhi?u n?m nay, ? các vùng biên gi?i.

?ó là ph?i c?m nghiêm ng?t vi?c s? d?ng ti?n m?t nhân dân t?, vi?c s? d?ng ti?n chuy?n kho?n nhân dân t?, ?? thanh toán t?i Vi?t Nam, và ch? dùng ngo?i t? ?? thanh toán « xu?t nh?p kh?u ». Nh?ng ?? thu?n ti?n cho bà con dân c? ? vùng biên gi?i, các ngân hàng ph?i t? ch?c m?t m?ng l??i ??i ti?n th?t d? dàng cho bà con, k? c? v?i bà con ng??i Vi?t Nam, c?ng nh? bà con ng??i Trung Qu?c mu?n mua hàng hóa ? biên gi?i. ?ó là m?t gi?i pháp. Nh?ng không có chuy?n thanh toán b?t lu?n là chuy?n kho?n, hay là ti?n m?t b?ng nhân dân t? t?i Vi?t Nam, ?? thanh toán các kho?n chi phí, mua hàng phát sinh t?i Vi?t Nam ».

(Ông Nguy?n Quang A cho bi?t thêm : ho?t ??ng xu?t nh?p kh?u nói trên là các ho?t ??ng xu?t nh?p kh?u « chính th?ng » c?a các công ty có t? cách pháp nhân, có tr? s? ? Vi?t Nam, không c? là t?i vùng biên gi?i. Ch?ng h?n, doanh nhân có th? th?a thu?n v?i khách hàng Trung Qu?c, l?y ti?n nhân dân t?, ?? bán l?i cho Ngân hàng Vi?t Nam, ??i l?y ti?n ??ng Vi?t Nam).

M?t s? ng??i cho r?ng thông t? 19 là ch?t ch?, có th? giúp Vi?t Nam qu?n lý ???c tình tr?ng s? d?ng nhân dân t? t?i vùng biên gi?i, ông ngh? sao ?

Nguy?n Quang A : « Nhi?u ng??i c?ng lên ti?ng là các quy ??nh c?a thông t? 19 r?t là rõ ràng, r?t là ch?t ch?. Ng??i ta nói là ? ch? biên gi?i, thì ???c thanh toán b?ng chuy?n kho?n (??i v?i ti?n nhân dân t?), thanh toán b?ng ti?n m?t Vi?t Nam…, t?c là không th? thanh toán ???c b?ng ??ng ti?n m?t nhân dân t?. Và ng??i ta c? t??ng nh? th? là ch?t ch? l?m. Chính cái ?i?u t??ng là ch?t ch? ?y ?ã ti?m ?n nguy c? h?p th?c hóa vi?c thanh toán b?ng ??ng nhân dân t?.

Th?c s? ?ó là vi?c h?p th?c hóa m?t cái chuy?n ?ã r?i. B?i vi?c ng??i ta dùng ??ng ti?n m?t nhân dân t? ? các ch? Móng Cái và L?ng S?n ?ã x?y ra t? lâu r?i. Bây gi? v?i quy ??nh nh? th?, thì d??ng nh? có v? r?ng ?ó là vi?c c?m dùng ti?n m?t, và b?t t?t c? th??ng gia và ng??i dân dùng qua tài kho?n ngân hàng. Nh?ng tôi ngh? r?ng chính quy ??nh có v? là ch?t ch? này, nh?ng l?i vô cùng khó kh?n ?? th?c hi?n. ??y m?i là cái mà chúng tôi lo l?ng ».

Cu?ng chu? ?ê?
 
R?t ti?c, th?i h?n k?t n?i ?? h?t.