Nghe T?i n?p Podcast
  • 13h00 - 13h17 GMT
    Th?ng tin 12/11 13h00 GMT
  • 13h17 - 14h00 GMT
    Ph?n còn l?i c?a ch??ng trình 12/11 13h17 GMT
?? khai thác h?t n?i dung truy?n th?ng ?a ph??ng ti?n, b?n ph?i có ph?n b? tr? Flash trong trình duy?t c?a b?n. ?? có th? k?t n?i, b?n ph?i kích ho?t các cookie trong tham s? trình duy?t c?a b?n. ?? l??t web nhanh nh?t, website RFI t??ng thích v?i nh?ng trình duy?t sau ?ay : Internet Explorer 8 và +, Firefox 10 và +, Safari 3 và +, Chrome 17 và + v.v..

Vi?t cho chúng t?i

B?n c?n h?i ?i?u gì, có y ki?n gì?
B?n mu?n bi?t thêm th?ng tin v? các ch??ng trình, các d?ch v? c?a chúng t?i?

H?y ch?n m?t ?? tài

T?i mu?n h?i v? các ?ng d?ng cho ?i?n tho?i di ??ng, máy tính b?ng và TV k?t n?i

T?i mu?n th?ng báo tr?c tr?c, góp y ki?n ho?c có ?? xu?t v? trang m?ng

Phiên b?n:

T?i mu?n th?ng báo tr?c tr?c, góp y ki?n ho?c có ?? xu?t v? phát thanh

T?i kh?ng bi?t cách nghe ho?c g?p v?n ?? v? phát thanh c?a RFI

T?i ch?ng ki?n m?t s? ki?n và mu?n báo cho RFI

T?i mu?n nghe ho?c xem m?t ch??ng trình hay m?t phóng s? phát trên RFI

T?i mu?n tìm m?t ?i?u nh?c ho?c m?t bài hát ?? phát trên eài RFI

  • Khám phá ch??ng trình nh?c ch?n l?c c?a RFI Musique
  • B?n kh?ng tìm ???c n?i dung mu?n xem?
    G?i th? cho chúng t?i

T?i mu?n ng?ng ??ng ky nh?n th? tin c?a RFI

T?i mu?n liên l?c v?i nhóm làm ch??ng trình,
v?i m?t x??ng ng?n viên ho?c v?i m?t phóng viên c?a RFI

Vì ly do b?o v? ??i t?, chúng t?i kh?ng th? ph? bi?n s? ?i?n tho?i và ??a ch? các nhan viên ?ài RFI. Nh?ng b?n có th? nh?n tin cho các phóng viên c?a RFI và chúng t?i s? chuy?n ??n h?.

T?i mu?n làm vi?c cho RFI

T?i mu?n phát qu?ng cáo trên ?ài RFI, trên các trang m?ng và/ho?c trên các ?ng d?ng c?a ?ài

B?n mu?n phát qu?ng cáo trên các ph??ng ti?n c?a RFI,
h?y lìên l?c v?i chúng t?i ?? bi?t thêm th?ng tin v? các d?ch v? mà chúng t?i cung c?p.

T?i mu?n liên l?c v?i RFI ?? xin làm ??i tác

T?i mu?n nh?n các m?t hàng qu?ng cáo

T?i g?i th? cho RFI, ??n ?ài RFI ho?c g?i ?i?n cho RFI

??a ch? c?a chúng t?i :

80, rue Camille Desmoulins
92130 Issy-les-Moulineaux
France

T?ng ?ài : + 33 1 84 22 84 84

T?i mu?n th?c hi?n các quy?n c?a mình ??i v?i các th?ng tin cá nhan

T?i có cau h?i khác ho?c ?? xu?t khác

 
R?t ti?c, th?i h?n k?t n?i ?? h?t.