Nghe T?i n?p Podcast
  • 13h00 - 13h17 GMT
    Th?ng tin 12/11 13h00 GMT
  • 13h17 - 14h00 GMT
    Ph?n còn l?i c?a ch??ng trình 12/11 13h17 GMT
?? khai thác h?t n?i dung truy?n th?ng ?a ph??ng ti?n, b?n ph?i có ph?n b? tr? Flash trong trình duy?t c?a b?n. ?? có th? k?t n?i, b?n ph?i kích ho?t các cookie trong tham s? trình duy?t c?a b?n. ?? l??t web nhanh nh?t, website RFI t??ng thích v?i nh?ng trình duy?t sau ?ay : Internet Explorer 8 và +, Firefox 10 và +, Safari 3 và +, Chrome 17 và + v.v..

V? RFI

RFI - Ti?ng nói kh?p n?m chau

V? RFI

RFI là ?ài phát thanh th?i s? c?a Pháp, ???c phát trên toàn th? gi?i b?ng ti?ng Pháp và 13 th? ti?ng n??c ngoài*. V?i kinh nghi?m làm vi?c c?a các ban biên t?p ? Paris và c?a m?ng l??i 400 th?ng tín viên trên kh?p n?m chau, RFI cung c?p cho thính gi? nh?ng b?n tin th?i s? và nh?ng t?p chí, giúp hi?u ???c tình hình th? gi?i. M?i tu?n RFI thu hút g?n 40 tri?u thính gi? trên kh?p th? gi?i và các ph??ng ti?n truy?n th?ng m?i c?a RFI ( trang web, các ?ng d?ng di ??ng... ) có ??n 10 tri?u l??t khách m?i tháng.

*ti?ng pháp, ti?ng anh, ti?ng khmer, ti?ng hoa gi?n th? (ti?ng hoa ph?n th?), ti?ng tay ban nha, ti?ng hausa, ti?ng kiswahili, ti?ng bambara, ti?ng ba t?, ti?ng b? ?ào nha, ti?ng b? ?ào nha brazil, ti?ng rumani, ti?ng nga

France Médias Monde

Nghe nhìn th? gi?i

T?p ?oàn France Médias Monde bao g?m France 24, ?ài truy?n hình th?i s? liên t?c b?ng ba ngo?i ng? ; RFI, ?ài phát thanh qu?c t? và Monte Carlo Doualiya, ?ài phát thanh qu?c t? b?ng ti?ng ? R?p. C? ba ?ài ??u phát thanh t? Paris h??ng t?i 5 chau, b?ng 14 ngo?i ng?.

Các nhà báo c?a t?p ?oàn và m?ng l??i th?ng tin viên hy h?u cung c?p cho khán thính gi? th?ng tin v? th? gi?i và s? ?a d?ng v?n hóa, quan ?i?m, qua các b?n tin th?i s?, phóng s?, t?p chí và tranh lu?n.

M?i tu?n, France 24 có 41,7 tri?u khán gi?, RFI 34,5 tri?u thính gi? và Monte Carlo Doualiya 6,7 tri?u. Ba ?ài c?a t?p ?oàn có t?ng c?ng 24 tri?u l??t truy c?p m?i tháng vào các website.

France Média Monde là m?t trong nh?ng c? ??ng và ??i tác c?a ?ài truy?n hình nói ti?ng Pháp TV5MONDE.

 
R?t ti?c, th?i h?n k?t n?i ?? h?t.