Nghe T?i n?p Podcast
  • 13h00 - 13h17 GMT
    Th?ng tin 12/11 13h00 GMT
  • 13h17 - 14h00 GMT
    Ph?n còn l?i c?a ch??ng trình 12/11 13h17 GMT
?? khai thác h?t n?i dung truy?n th?ng ?a ph??ng ti?n, b?n ph?i có ph?n b? tr? Flash trong trình duy?t c?a b?n. ?? có th? k?t n?i, b?n ph?i kích ho?t các cookie trong tham s? trình duy?t c?a b?n. ?? l??t web nhanh nh?t, website RFI t??ng thích v?i nh?ng trình duy?t sau ?ay : Internet Explorer 8 và +, Firefox 10 và +, Safari 3 và +, Chrome 17 và + v.v..
QU?C T?

Ukraina : L?nh th? ly khai b?u "t?ng th?ng và qu?c h?i"

media Ng??i dan ?i b? phi?u ? vùng ly khai Donetsk, Ukraina, ngày 11/11/2018. REUTERS/Alexander Ermochenko

Phe thân Nga ki?m soát hai t?nh Donetsk và Lougansk ? mi?n ?ông Ukraina ly khai, t? ch?c b?u t?ng th?ng và ngh? vi?n, b?t ch?p khuy?n cáo c?a Kiev và châu Âu.

???c Kremlin ?ng h?, cu?c b?u c? t?i hai n??c c?ng hoà t? phong Donetsk và Lougansk, di?n ra trong ngày Ch? Nh?t 11/11/2018 nh?m b?u « t?ng th?ng và qu?c h?i ».

Theo AFP, m?c tiêu c?a phe thân Nga là nh?m « h?p pháp hóa » tình tr?ng ly khai ra kh?i lãnh th? c?a Ukraina trong khi ti?n trình hòa bình, th?c thi hi?p ??nh Minsk n?m 2015, cho dù có Nga b?o tr?, v?n b? t?c.

Quy?t ??nh b?u c? ?ã gây ph?n ?ng ch?ng ??i m?nh t? Kiev và các n??c Tây ph??ng, xem có bàn tay can thi?p c?a Matxc?va. Tr??ng ??i di?n ngo?i giao c?a Liên Hi?p Châu Âu (ngo?i tr??ng) Federica Mogherini cho bi?t Liên Hi?p Châu Âu không công nh?n k?t qu? « trò h? » này. ?ây c?ng là quan ?i?m c?a Washington, qua tuyên b? t??ng t? c?a ??c s? Kurt Volker.

Trái l?i, Matxc?va, qua tuyên b? c?a phát ngôn viên b? ngo?i giao Maria Zakharova, bi?n gi?i là c?n « gi?i quy?t tình tr?ng thi?u chính ph? ?? b?o ??m sinh ho?t cho dân chúng », do v?y « cu?c b?u c? ? Donetsk và Lougansk không có liên can gì ??n hi?p ??nh Minsk ».

Theo phân tích c?a chuyên gia Nga Alexei Markarine, thu?c Trung Tâm Chính tr? Matxc?va, ??i v?i Nga « tính chính ?áng » c?a các lãnh ??o m?i t?i hai t?nh ly khai này quan tr?ng h?n là nh?ng l?i ch? trích c?a Tây ph??ng.

Cu?ng chu? ?ê?
 
R?t ti?c, th?i h?n k?t n?i ?? h?t.