Nghe T?i n?p Podcast
  • 13h00 - 13h17 GMT
    Th?ng tin 12/11 13h00 GMT
  • 13h17 - 14h00 GMT
    Ph?n còn l?i c?a ch??ng trình 12/11 13h17 GMT
?? khai thác h?t n?i dung truy?n th?ng ?a ph??ng ti?n, b?n ph?i có ph?n b? tr? Flash trong trình duy?t c?a b?n. ?? có th? k?t n?i, b?n ph?i kích ho?t các cookie trong tham s? trình duy?t c?a b?n. ?? l??t web nhanh nh?t, website RFI t??ng thích v?i nh?ng trình duy?t sau ?ay : Internet Explorer 8 và +, Firefox 10 và +, Safari 3 và +, Chrome 17 và + v.v..
QU?C T?

TIN ??C NHANH

media

(AFP) - Trung Qu?c : 10 nhà b?o v? ng??i lao ??ng b? b?t gi?

Ngày 10/11/2018, hi?p h?i nhân công t?p ?oàn Trung Qu?c Jasic Technology cho bi?t, trên toàn qu?c, kho?ng 10 thành viên b? công an b?t gi? t? nhi?u ngày qua. Nh?ng ng??i b? b?t là các nhà ho?t ??ng b?o v? công nhân. N?m trong s? nh?ng ng??i b? công an Trung Qu?c b?t gi? t?t nghi?p ??i H?c B?c Kinh. M?t ng??i b?t ngay trong khuôn viên tr??ng ??i h?c này, b?n tr??ng h?p khác b? b?t t?i nhà riêng ? B?c Kinh, Th??ng H?i và Hàng Châu. Hãng tin Pháp AFP ch?a th? ki?m ch?ng tin trên.

(Yonhap) - B?c Tri?u Tiên kêu g?i Hàn Qu?c "suy ngh? k?" tr??c cu?c b? phi?u t?i Liên Hi?p Qu?c v? h?t nhân

Trang m?ng Uriminzokkiri trong b? máy tuyên truy?n c?a B?c Tri?u Tiên ngày 11/11/2018 nêu lên nh?ng h?u qu? "tai h?i" n?u nh? Seoul tham gia cu?c bi?u quy?t ???c d? trù vào tháng t?i c?a H?i ??ng B?o An, gia t?ng các bi?n pháp tr?ng ph?t B?c Tri?u Tiên. Ngo?i tr??ng Hàn Qu?c tr??c ?ây t?ng thông báo v?ng m?t trong cu?c b? hi?u s?p t?i.

(Sunday Times) - Brexit : B?n b? tr??ng Anh mu?n t? ch?c

T? báo s? ra ngày 11/11/2018 cho bi?t b?n b? tr??ng trong n?i các Theresa May có l?p tr??ng mu?n Anh Qu?c ? l?i trong Liên Hi?p thu? quan d??ng nh? s?p t? ch?c. Bruxelles ?ã bác ?? ngh? c?a th? t??ng Anh mu?n ??t ???c m?t th?a thu?n t?m th?i v? thu? quan nh?m cho phép Luân ?ôn th??ng l??ng hi?p ??nh th??ng m?i song ph??ng v?i nh?ng n??c khác, tr??c khi v?nh vi?n chia tay v?i châu Âu.

(AFP) - Ba c?u t?ng th?ng Peru có nguy c? b? truy t?

Qu?c H?i Peru ngày 10/11/2018 ch?p thu?n ?? ngh? c?a ?y ban ?i?u tra ch?ng tham nh?ng. Chi?n d?ch "t?y s?ch" yêu c?u truy t? 132 ng??i, trong ?ó có ba c?u t?ng th?ng dính líu vào ??i án tham ô c?p qu?c gia và liên qu?c gia. ?ó là v? tham ô móc ngo?t gi?a t?p ?oàn cây d?ng BTP Oderbrech c?a Peru và t?p ?oàn d?u khí Brazil Petrobas, ?ã ??a c?u t?ng th?ng Lula c?a Breazil vào tù. Ba c?u t?ng th?ng Peru b? t? cáo g?m Alejandro Toledo, Ollanta Humala và Pedro Pablo Kuczynski.

(RFI) - M? : 23 ng??i ch?t vì h?a ho?n t?i California

Tính ??n ngày 10/11, có ít nh?t 23 ng??i thi?t m?ng, 35 ng??i m?t tích. ? khu v?c Los Angeles, quanh bãi bi?n Malibu, kho?ng 200.000 ng??i, trong ?ó có nhi?u ngôi sao Hollywood, ?ã ph?i kh?n c?p s? tán. Ch? qua m?t ?êm, l?a ?ã thiêu r?i h?u h?t th? tr?n Paradise v?i 26.000 dân ; 7.000 ngôi nhà b? cháy, c? s? h? t?ng b? h? h?i n?ng, nhi?u ng??i b? ch?t cháy trong xe h?i vì l?a lan quá nhanh. L?c l??ng c?u h?a m?i ch? d?p t?t ???c 20% ?ám cháy nh?ng l?a có th? bùng lên tr? l?i vì theo d? báo th?i ti?t, s? có gió to vào ngày 12/11/2018.

(AFP) - Nhà v?n Kundera ???c tr? l?i qu?c t?ch Séc ?

Th? t??ng C?ng Hòa Séc Andrej Babis ngày 10/11/2018 ?? ngh? "hoàn tr? l?i qu?c t?ch Séc" cho nhà v?n Milan Kundera, 89 tu?i. N?m 1979, chính quy?n Ti?p Kh?c d??i ch? ?? c?ng s?n quy?t ??nh t??c qu?c t?ch c?a tác gi? cu?n ??i Nh? Khôn Kham. B?n n?m tr??c ?ó, Kundera và gia ?ình ?ã sang Pháp t? n?n. Sách c?a ông b? c?m xu?t b?n t?i Ti?p Kh?c. T? sau cu?c Cách M?ng Nhung n?m 1989, quan h? gi?a nhà v?n n?i ti?ng này v?i quê h??ng ông không ??n gi?n. Ông ?ã nhi?u l?n tr? l?i C?ng Hòa Séc nh?ng không xu?t hi?n tr??c công chúng và kh??c t? m?i vinh d? mà chính quy?n Praha dành cho ông.

(AFP) - Trung Qu?c : C?ng mua bán tr?c tuy?n Alibaba l?i b?i thu ngày l? c?a ng??i ??c thân

T?i châu Âu ngày 11 tháng 11 là k? ni?m k?t thúc Chi?n Tranh Th? Gi?i I, còn t?i Trung Qu?c ?ây là ngày l? c?a nh?ng ng??i ??c thân, là c? h?i ?? mua s?m v?i giá r?. C?ng mua bán tr?c tuy?n Alibaba n?m nay l?i b?i thu khi thông báo ?ã thu v? 20 t? ?ô la sau vài gi? ho?t ??ng. N?m 2017 ch? riêng trong m?t ngày, Alibaba thu v? 25 t? ?ô la, t??ng ???ng v?i toàn GDP c?a Iceland.

 
R?t ti?c, th?i h?n k?t n?i ?? h?t.