Nghe T?i n?p Podcast
  • 13h00 - 13h17 GMT
    Th?ng tin 12/11 13h00 GMT
  • 13h17 - 14h00 GMT
    Ph?n còn l?i c?a ch??ng trình 12/11 13h17 GMT
?? khai thác h?t n?i dung truy?n th?ng ?a ph??ng ti?n, b?n ph?i có ph?n b? tr? Flash trong trình duy?t c?a b?n. ?? có th? k?t n?i, b?n ph?i kích ho?t các cookie trong tham s? trình duy?t c?a b?n. ?? l??t web nhanh nh?t, website RFI t??ng thích v?i nh?ng trình duy?t sau ?ay : Internet Explorer 8 và +, Firefox 10 và +, Safari 3 và +, Chrome 17 và + v.v..
QU?C T?

Th? Chi?n I v? l?i b?n ?? th? gi?i

media B?n ?? th? gi?i n?m 1914. herodote.net

Các ?? ch? t?i châu Âu s?p ?? cùng v?i cu?c ??i Chi?n Th? Nh?t. T? ?? ch? Nga ??n Áo - Hung hay ?? ch? Ottoman, b?n ?? châu Âu và Trung ?ông ???c v? l?i.

T?i Nga, cu?c Cách M?ng Tháng 10 n?m 1917 khai t? ch? ?? Sa Hoàng. T? mùa xuân n?m 1918, chính quy?n c?a Lênin ?àm phán tr?c ti?p v?i phía ??c.

?? ch? Áo - Hung, liên t?c chi?m v? trí hàng ??u t?i Trung Âu trong 5 th? k?, ?nh h??ng tr?i r?ng t? Th?y S? ??n Ukraina ngày nay, nh??ng ch? cho nh?ng qu?c gia nh? Ti?p Kh?c, Nam T?… l?n l??t ra ??i. Áo và Hung tr? thành hai n?n c?ng hòa ??c l?p.

Sau chi?n tranh, Ba Lan h?i sinh. B?n qu?c gia m?i ???c hình thành : Ph?n Lan, Estonia, Litva và Latvia.

?? ch? Ottoman tan rã. Th? Nh? K? tr? thành m?t nhà n??c C?ng Hòa. Nh?ng tr??c khi tàn cu?c chi?n, t? n?m 1916, Paris và Luân ?ô ng?m th?a thu?n v?i nhau ?? chia s? ?nh h??ng t?i Trung ?ông : Liban và Syria thu?c v? phía Pháp, còn Jordani và Irak ???c ??t d??i s? ki?m soát c?a Anh.

Cu?ng chu? ?ê?
 
R?t ti?c, th?i h?n k?t n?i ?? h?t.