Nghe T?i n?p Podcast
  • 13h00 - 13h17 GMT
    Th?ng tin 12/11 13h00 GMT
  • 13h17 - 14h00 GMT
    Ph?n còn l?i c?a ch??ng trình 12/11 13h17 GMT
?? khai thác h?t n?i dung truy?n th?ng ?a ph??ng ti?n, b?n ph?i có ph?n b? tr? Flash trong trình duy?t c?a b?n. ?? có th? k?t n?i, b?n ph?i kích ho?t các cookie trong tham s? trình duy?t c?a b?n. ?? l??t web nhanh nh?t, website RFI t??ng thích v?i nh?ng trình duy?t sau ?ay : Internet Explorer 8 và +, Firefox 10 và +, Safari 3 và +, Chrome 17 và + v.v..
QU?C T?

Hoa K? : ?oàn l? hành Trung M? ti?p t?c "b?c ti?n"

media ?oàn di dan Trung M? r?i th? ?? Mêhic? ?? ??n ch?ng ti?p theo Queretaro, mi?n trung Mêhic?, trong hành trình ??n M?, ngày 10/11/2018. REUTERS/Go Nakamura

Hàng ngàn di dân Honduras, Guatemala ?ã ??n Queretaro, mi?n trung Mêhicô, trên ???ng v?n lý tìm mi?n ??t h?a ? Hoa K?. Cho dù m?t nh?c, g?n 2.000 ng??i v?a v??t thêm m?t ch?ng ???ng dài ti?n v? biên gi?i M?.

Theo AFP, 10 ti?ng ??ng h? sau khi r?i th? ?ô Mêhicô, 2.000 di dân, toán ?i ??u trong ?oàn l? hành, ?ã ??n Queretaro, th? ph? c?a bang cùng tên. T?t c? ???c chính quy?n ??a ph??ng ti?p ?ón, cho phép ngh? ng?i trong hành lang sân v?n ??ng thành ph?.

Trong ngày 11/11/2018, ?oàn th? hai, ?ông h?n, kho?ng 3.000 ng??i, s? ??n Queretaro. Còn nhóm th? ba, kho?ng 1.300 di dân v?a r?i th? ?ô Mêhicô hôm 10/11, tay xách nách mang, b?ng b? con th?.

T? ngày kh?i hành t? thành ph? San Pedrro Sula c?a Honduras ?? tr?n nghèo khó và b?o l?c, ?oàn di dân ?ã ?i ???c 1.500 cây s?. Ít nh?t hai ?oàn khác ?ã ???c thành l?p.

T?ng th?ng M? Donald Trump huy ??ng hàng ngàn binh s? và ph??ng ti?n c? gi?i b?o v? biên gi?i, l?p hàng rào ch?ng l?i ?i?u mà ông g?i là « cu?c xâm l?ng ». Tuy ???c Liên Hi?p Qu?c, dân chúng và chính quy?n s? t?i thông c?m và tr? giúp ít nhi?u t? v?n chuy?n cho ??n l??ng th?c nh?ng t??ng lai c?a di dân r?t b?p bênh.

V??t qua ???c hàng rào biên gi?i nay ?ã khó mà rào c?n pháp lý còn khó h?n. T?ng th?ng Donald Trump m?i ký s?c l?nh c?m di dân nh?p c? b?t h?p pháp xin quy ch? nh?p c?.

Cu?ng chu? ?ê?
 
R?t ti?c, th?i h?n k?t n?i ?? h?t.