Nghe T?i n?p Podcast
 • 13h00 - 13h17 GMT
  Th?ng tin 12/11 13h00 GMT
 • 13h17 - 14h00 GMT
  Ph?n còn l?i c?a ch??ng trình 12/11 13h17 GMT
?? khai thác h?t n?i dung truy?n th?ng ?a ph??ng ti?n, b?n ph?i có ph?n b? tr? Flash trong trình duy?t c?a b?n. ?? có th? k?t n?i, b?n ph?i kích ho?t các cookie trong tham s? trình duy?t c?a b?n. ?? l??t web nhanh nh?t, website RFI t??ng thích v?i nh?ng trình duy?t sau ?ay : Internet Explorer 8 và +, Firefox 10 và +, Safari 3 và +, Chrome 17 và + v.v..

?i?n ?nh Hollywood, cu?n theo cu?c ??i chi?n th? gi?i

?i?n ?nh Hollywood, cu?n theo cu?c ??i chi?n th? gi?i
 
Cu?c Th? chi?n th? nh?t ?? l?i các nhà làm phim Hollywood vào cu?c. ?nh t? li?u Wikipedia

(T?p chí ???c phát l?n ??u ngày 20/09/2017)

V?a ch?p ch?ng nh?ng b??c ?i ??u tiên, ?i?n ?nh M? ?ã b? cu?c Th? Chi?n Th? Nh?t ? châu Âu bên kia b? ??i Tây D??ng cu?n theo. M?t lý do r?t chính tr?, chính ph? M? th?i b?y gi? ?ã nhìn th?y ?i?n ?nh nh? m?t công c? tuyên truy?n h?u hi?u và các nhà ?i?n ?nh M? tr? thành nh?ng chi?n s? xung kích trên m?t tr?n tuyên truy?n.

Chính b?i c?nh và các tr?i nghi?m chi?n tranh ?ã giúp Hollywood có ???c s?c b?t m?i ?? phát tri?n thành m?t ngành công nghi?p gi?i trí có s?c ?nh h??ng l?n nh?t th? gi?i hi?n nay. Các nhà làm phim Hollywood ?ã b? lôi kéo vào cu?c Chi?n Tranh Th? Gi?i Th? Nh?t nh? th? nào?

Mô?t s?? kiê?n la?m ?a?o lô?n d? luâ?n My?: Con ta?u thu?y Lusitania chuyên ch?? ?ê?n Anh nh??ng th???ng dân va? ca?c khi? ta?i chiê?n tranh ?a? bi? ta?u ngâ?m ???c pho?ng lôi ?a?nh chi?m. Hâ?u qua? 1.200 na?n nhân, trong ?o? co? 128 ng???i My?. Gia?o s? s?? ho?c William Deverelle nh? l?i:

"Ng???i My? co? ca?m gia?c chiê?n tranh ?? xa ho?, bên châu Âu cho ?ê?n tâ?n khi chiê?c ta?u ngâ?m ???c la?m thiê?t ma?ng ca?c công dân My?. Qua? th??c Los Angeles ?ang nga?y ca?ng chu? y? nhiê?u ?ê?n chiê?n tranh. Trong nh??ng n?m 1915, 1916 nhiê?u ng???i ?? Los Angeles ?a? lên tiê?ng no?i r??ng câ?n pha?i can thiê?p".

Cu?n theo chi?u gió chi?n tranh

Rô?i sau ?ó xu?t hi?n v? “b??c ?iê?n ti?n Zimmerman”. Tha?ng Giêng n?m 1917, mô?t b??c ?iê?n m?t g??i ?ê?n chi?nh phu? Mêhicô bi? ti?nh ba?o Anh ch??n ????c. Ta?c gia? b??c ?iê?n la? bô? tr???ng ngoa?i giao ?ê? chê? ???c Arthur Zimmerman. Ông William Deverelle cho bi?t ti?p:

“B??c ?iê?n no?i r??ng nê?u Hoa Ky? lao va?o cuô?c chiê?n v??i ca?c ?ô?ng minh, ho? co? thê? cho?n ?ô?ng minh gi??a ???c va? Mêhicô. ?iê?u na?y ?a? gây t??c giâ?n ?? Hoa Ky?.

B??c ?iê?n cu?a Zimmerman nh??c Hoa Ky? r??ng miê?n tây nam n???c na?y ca?ch ?ó không lâu vâ?n co?n la? la?nh thô? Mêhicô va? no? co? thê? tr?? la?i Mêhicô d???i s?? qua?n ly? cu?a chi?nh phu? Mêhicô. ?iê?u na?y ?a? la?m th??c ti?nh California, bang na?y nhâ?n thâ?y ti?nh tra?ng nghiêm tro?ng”.

Cu?ng th??i ky? ?o?, Cecil B. DeMille la?m bô? phim “La petite américaine - Cô bé M?” v??i Mary Pickford ?óng vai chi?nh. Cô vào vai Angela trên ????ng ?ê?n g??p ba? cô gia? ?? châu Âu. Cô xuô?ng mô?t con ta?u thu?y, cu?ng giô?ng nh? con tàu Lusitania, tàu c?a cô bi? thu?y lôi b??n chi?m trên ????ng qua châu Âu. ????c c??u sô?ng ?? phu?t cho?t, cô ?ê?n ????c n???c Pha?p khi ?ó ?ang bi? ??c chiê?m ?o?ng. Nh?ng ta?i ?ây, cô ????c ch??ng ki?n nh??ng tô?i a?c da? man cu?a ng???i ???c va? cô cho?n ???ng vê? phe ?ô?ng minh.

Nga?y 06/04/1917, Quô?c Hô?i My? ?ô?ng y? tham chiê?n v??i 373 phiê?u thuâ?n, 50 phiê?u chô?ng. Tô?ng thô?ng Wilson ?a? pha?i thay ?ô?i c?n ba?n l?p tr??ng. Theo nhà nghiên c?u Steven Ross:

“Ca?ch ?o? ch?a ?â?y m?t n?m, ông ?a? h??a không ??a n???c My? va?o cuô?c chiê?n tranh, co?n gi?? thi? ông ?a? chi?nh th??c lao va?o va? ông pha?i quay ng???c d? luâ?n toa?n quô?c. Mô?t tuâ?n sau khi tuyên bô? chiê?n tranh, ông tha?nh lâ?p u?y ban thông tin nhà n??c. Ông chi? ?i?nh mô?t c??u nha? ba?o, George Creel va? ra lê?nh cho ông ?y b??ng mô?t do?ng ch?? : “Ha?y tán d??ng cuô?c chiê?n này v?i ng???i dân My?!”

Y? th??c ????c quyê?n l??c nga?y ca?ng l??n cu?a ?iê?n a?nh, George Creel liên hê? v??i Hollywood yêu câ?u sa?n xuâ?t ca?c bô? phim ca t?ng n???c My? va? chi?nh phu?. Ban ?â?u ?ê? nghi? bi? ba?c bo?, ca?c nha? sa?n xuâ?t phim muô?n ch??ng to? ?ô?c lâ?p.

George Creel s?? du?ng ?ê?n ?e do?a nê?u Hollywood t?? chô?i, chi?nh phu? se? ha?n chê? xuâ?t khâ?u phim, se? go?i nhân viên cu?a Hollywood ??ng li?nh va? ?o?ng c??a ca?c sân khâ?u buô?i tô?i. Va?i nga?y sau, ông nhâ?n ????c mô?t b??c th? cu?a ca?c tr??ng quay Hollywood v?i m?t gio?ng ?iê?u kh?c h?n. Steven Ross cho bi?t ti?p:

“Chu?ng tôi quyê?t ?i?nh h??p ta?c v??i chi?nh phu?, t?? nay chu?ng tôi se? không co?n sa?n xuâ?t ca?c phim mang ti?nh ti?ch c??c v??i kha?n gia? My?. Creel nh? vâ?y ?a? giành th?ng l?i trong cuô?c ch?i. Ông ba?o ?a?m không co? ai ly khai ?? Hollywood. Không co? phim phê pha?n chiê?n tranh la?m a?nh h???ng ?ê?n tinh thâ?n dân chu?ng My?.”

Ca?c ngôi sao ?iê?n a?nh cu?ng muô?n thê? hiê?n cho thâ?y ho? tham gia va?o ca?c nô? l??c cu?a cuô?c chiê?n. Hai tuâ?n sau khi Quô?c hô?i bo? phiê?u, mô?t ?ô?i vê? binh ???c thành l?p ? Los Angeles. Cecil B DeMille la? chi? huy, Mary Pickford, ng???i câ?m c??. M?t ngày Chu? Nhâ?t, ?ô?i vê? binh diê?u ha?nh trên ?a?i lô? Hollywood va? trung tâm Los Angeles. Ông Marc Wanameker:

“?ô?i vê? binh quô?c gia chi?nh la? Hollywood biê?u d??ng tinh thâ?n a?i quô?c, tâ?t nhiên râ?t biê?u t???ng. Nh?ng cu?ng co? nh??ng ??n vi? ????c quân ?ô?i huâ?n luyê?n ta?i trang tr?i Jessy Lasky, ???c ho?c ca?ch b??n va? ta?c chiê?n. Ho? tr?? tha?nh nh??ng thu? li?nh không chi? trong li?nh v??c la?m phim ma? ca? trong cu?c chiê?n tranh”.

Mô?t ?o?ng go?p kha?c cu?a ca?c nghê? si? cu?a ma?n a?nh rô?ng. Chiê?n di?ch ??ng ký tham gia chiê?n tranh. Washington tô? ch??c nhiê?u chuyê?n l?u diê?n trong ?o? co? mô?t cuô?c v??i Douglas Fairbanks, Charlie Chaplin, Mary Pickford va? vo? si? quyê?n anh Jack Demsey, chuyê?n l?u diê?n ?a? tha?nh công. Ha?ng triê?u ?ô la ?a? ????c quyên góp.

“Co? ha?ng triê?u ng???i ?ê?n xem ho?. Chu?ng ta ?ang ?? nh?ng n?m 1910 không co? truyê?n hi?nh, pha?t thanh; ho? tr?? tha?nh nh??ng ngôi sao quô?c tê?. Ta co? thê? no?i ?o? la? hê? qua? cu?a chiê?n tranh”.

S?? h??p ta?c gi??a Washington va? Hollywood to? ra sinh l??i vi? ngoa?i ca?c phim cu?a ho?, ca?c x???ng phim co?n nhâ?n ????c ??n ???t ha?ng cu?a chi?nh phu? v? các ?? tài th??i s?? m??t trâ?n, pho?ng s?? chiê?n tr???ng, phim ng??n ca ng?i tinh thâ?n yêu n???c… Không bao lâu sau, ?iê?n a?nh ?a? v???t qua mong ???i cu?a chi?nh phu?, chuyê?n theo h???ng tuyên truyê?n.

Tâ?t ca? nh??ng phim nh? vâ?y go?p phâ?n huâ?n luyê?n binh si?, phâ?n l??n trong ho? kha?m pha? ?iê?n a?nh ?ô?ng th??i v??i chiê?n tranh. Mary Pickford tr?? tha?nh ng???i ??? ?â?u cho nhiê?u ??n vi? trong ha?i quân, pha?o binh va? không quân. N?m 1918, nha? biên ki?ch Frances Marion viê?t riêng cho cô nhân vâ?t Johanna Enlists.

Trong phim na?y n?? diê?n viên kêu go?i công chu?ng dâ?n thân va? kêu g?i ca?c ?oa?n quân hãy ch? tr? v? sau khi giành chiê?n th??ng ?? ???c. Vê? phâ?n mi?nh ?a?o diê?n David W. Griffith ????c chi?nh phu? Anh ?ê? nghi? la?m mô?t phim ta?i liê?u ca ng??i ca?c ?ô?ng minh. Ông ????c m??i ?ê?n quay ta?i m??t trâ?n Somme (Pháp), ông lô?ng ghép nh??ng hi?nh a?nh chiê?n tranh vào m?t câu chuy?n tâm ly? ti?nh ca?m ?ê? lên a?n s?? ta?n ba?o cu?a ???c.

V?n theo chuyên gia Marc Wanamaker:

“Griffith ?ê?n Pha?p va? quay ca?c ca?nh trong ca?c ????ng ha?o, cho du? phâ?n l??n cu?a bô? phim ????c th??c hiê?n ta?i Hollywood, trong tr???ng quay th??c ?i?a. Chu? ?ê? cu?a phim la? ?ê? cho thâ?y ca?c phu? n??, tre? em, gia ?i?nh chi?u ?au khô?. Khi ba?n mô ta? ca?c phu? n?? trong chiê?n tranh la? ba?n no?i vê? nhân loa?i, trong ?o? công chu?ng co? thê? ca?m thâ?y co? mi?nh trong ?o?”.

Chiê?n Tranh Thê? Gi??i lâ?n th?? nhâ?t la?m 10 triê?u ng???i chê?t ?? châu Âu, 5.000 ng???i My?. Nh?ng no? cu?ng giu?p My? tr?? tha?nh c???ng quô?c kinh tê? ha?ng ?â?u thê? gi??i. Nh? nh?n xét c?a n? v?n s? Cari Beauchamp :

“Chiê?n tranh ?a? thay ?ô?i ta?i ?â?t n???c na?y, tôi không nghi? ho? nh?n ra ?iê?u ?o? va?o n?m 1914. Nh?ng chiê?n tranh ?a? sinh l??i râ?t nhiê?u cho Hollywood vi? no? ?a? loa?i tr?? mo?i ca?nh tranh. Châu Âu th??c tê? co? nh??ng nha? ?iê?n a?nh l??n gi?? ?uô?i theo s?? ch?m trê? va? ho? không thê? la?m ????c khi chiê?n tranh kê?t thu?c vì 90% sa?n phâ?m ?iê?n a?nh trên thê? gi??i là làm t?i M?”.

N?m 1919 Douglas Fairbanks, Charlie Chaplin, Mary Pickford va? David W. Griffith tha?nh lâ?p hô?i United Artist ?ê? ba?o vê? ca?c ta?c phâ?m cu?a ho?. Ca?c x???ng phim Hollywood gi?? ?ây t? kiê?m soa?t viê?c sa?n xuâ?t, pha?t ha?nh va? khai tha?c phim.

Chi?n tranh ?ã giúp ?iê?n a?nh phát tri?n tha?nh m?t ngành công nghiê?p th?c th?. Los Angeles la? thu? ?ô va? ca?c minh tinh màn b?c, là ?ô?ng minh quy? gia? cu?a Washington. T?? gi?? mô?t ?iê?u không thê? chô?i ca?i la? Hollywood ?a? tr?? tha?nh mô?t th? l?c kinh tê? và ngh? thu?t co? a?nh h???ng ?ô?i v??i ca? thê? gi??i.


Cu?ng chu? ?ê?

 • T?P CHí V?N HóA

  Los Angeles : ??t lành cho nhà ?i?n ?nh tiên phong M?

  ?? bi?t thêm

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. ...
 5. trang sau >
 6. trang cu?i >
Các ch??ng trình
 
R?t ti?c, th?i h?n k?t n?i ?? h?t.