Nghe T?i n?p Podcast
  • 13h00 - 13h17 GMT
    Th?ng tin 12/11 13h00 GMT
  • 13h17 - 14h00 GMT
    Ph?n còn l?i c?a ch??ng trình 12/11 13h17 GMT
?? khai thác h?t n?i dung truy?n th?ng ?a ph??ng ti?n, b?n ph?i có ph?n b? tr? Flash trong trình duy?t c?a b?n. ?? có th? k?t n?i, b?n ph?i kích ho?t các cookie trong tham s? trình duy?t c?a b?n. ?? l??t web nhanh nh?t, website RFI t??ng thích v?i nh?ng trình duy?t sau ?ay : Internet Explorer 8 và +, Firefox 10 và +, Safari 3 và +, Chrome 17 và + v.v..
QU?C T?

B?u c? gi?a k? t?i M? : Bang Florida ki?m l?i phi?u

media Bang Florida ki?m l?i phi?u. ?nh ghép th??ng ngh? s? m?n nhi?m c?a ??ng Dan Ch? Bill Nelson (T) và ?ng viên Rick Scott thu?c ??ng C?ng Hòa (P). REUTERS/Kevin Kolczynski và Joshua Roberts

N?m ngày sau b?u c? gi?a k? t?i M?, bang Florida v?n ch?a có k?t qu? chính th?c v? danh tính tân th?ng ??c và th??ng ngh? s? m?i. Ngày 10/11/2018, chính quy?n bang này quy?t ??nh cho ki?m l?i phi?u, k?t qu? chính th?c s? ch? ???c công b? vào ngày 15/11/2018.

?ây là l?n th? nhì bang Florida ti?n hành th? t?c ki?m l?i phi?u c? tri nhi?u ngày sau cu?c b? phi?u. L?n tr??c là vào n?m 2000 nhân cu?c b?u c? t?ng th?ng. Khi ?ó hai ?ng c? viên George W. Bush và Al Gore b?t phân th?ng b?i, và ng??i ??c c? t?i bang này tr? thành t?ng th?ng Hoa K?. M??i tám n?m tr??c, th?ng l?i ?ã nghiêng v? bên ??ng C?ng Hòa c?a ông Bush.

Theo thông tín viên RFI Grégoire Pourtier, Florida luôn là m?t n?c thang ?o l??ng xu h??ng chính tr? t?i M? :

“Donald Trump ?ã d?c toàn l?c ?ng h? các ?ng viên c?a ??ng C?ng Hòa t?i bang Florida. Ông ?ã dành nh?ng l?i chúc m?ng ??u tiên cho các ?ng c? viên này ngay sau khi t??ng ch?ng h? ?ã ??c c?. Nh?ng t?ng th?ng M? ?ã quá h?p t?p, t??ng t? nh? ?ng viên c?a bên ??ng Dân Ch? ?ã v?i vàng nh?n l?y ph?n thua.

Cu?i cùng, khi ki?m phi?u, ?ã có m?t s? nh?m l?n liên quan ??n nh?ng lá phi?u c?a c? tri b?u qua b?u ?i?n. D??ng nh? khác bi?t v? s? phi?u gi?a các ?ng c? viên không là bao trong 6 cu?c b? phi?u. ?áng chú ý nh?t là trong cu?c b?u l?i th??ng ngh? s? cho bang Florida và th?ng ??c c?a bang này.

Trong tr??ng h?p th? nh?t, chênh l?ch gi?a ?ng viên c?a ??ng C?ng Hòa Rick Scott v?i th??ng ngh? s? mãn nhi?m bên ??ng Dân Ch? Bill Nelson ch? là 0,15 %. H? h?n hay thua nhau ch? có 12.000 lá phi?u trên t?ng s? 8 tri?u.

V? cu?c ch?y ?ua giành ch?c th?ng ??c bang này, khác bi?t là 0,5 % gi?a ?ng c? viên ???c t?ng th?ng Trump ?ng h? là Ron Desantis và ??i th? bên ??ng Dân Ch? là Andrew Gillum. Trong c? hai tr??ng h?p này, do cách bi?t v? s? phi?u quá nh? nên ph?i ki?m l?i phi?u, và ?ây là cu?c ki?m phi?u l?i b?ng tay. Các chuyên gia d? báo ?ôi bên s? tranh cãi nhi?u v? nh?ng lá phi?u không rõ ràng. Có th? là nhân viên ki?m phi?u ph?i làm vi?c ngày ?êm.

Lu?t c?a bang Florida cho h? ??n h?n chót là chi?u ngày Th? N?m tu?n sau ph?i ki?m song toàn b? s? phi?u (…) T?ng th?ng Donald Trump gián ti?p t? cáo bên ??ng Dân Ch? "c??p" k?t qu? b?u c? t?i Florida”.

Cu?ng chu? ?ê?
 
R?t ti?c, th?i h?n k?t n?i ?? h?t.