Nghe T?i n?p Podcast
  • 13h00 - 13h17 GMT
    Th?ng tin 12/11 13h00 GMT
  • 13h17 - 14h00 GMT
    Ph?n còn l?i c?a ch??ng trình 12/11 13h17 GMT
?? khai thác h?t n?i dung truy?n th?ng ?a ph??ng ti?n, b?n ph?i có ph?n b? tr? Flash trong trình duy?t c?a b?n. ?? có th? k?t n?i, b?n ph?i kích ho?t các cookie trong tham s? trình duy?t c?a b?n. ?? l??t web nhanh nh?t, website RFI t??ng thích v?i nh?ng trình duy?t sau ?ay : Internet Explorer 8 và +, Firefox 10 và +, Safari 3 và +, Chrome 17 và + v.v..
QU?C T?

L?n ??u tiên th? t??ng ??c ??n n?i Pháp và ??c ky Hòa ??c 11/11/1918

media ?nh minh h?a : Th? t??ng ??c Angela Merkel. Lehtikuva/Martti Kainulainen/via REUTERS

Ti?p t?c ch??ng trình kéo dài trong nhi?u ngày nhân k? ni?m 100 n?m k?t thúc Th? Chi?n I, chi?u ngày 10/11/2018 t?ng th?ng Pháp Emmanuel Macron ti?p th? t??ng ??c Angela Merkel t?i Rethondes trong khu r?ng Compiègne.

?ây là n?i, trên m?t toa tàu h?a, ?úng ngày này 100 n?m tr??c t??ng Foch ??i di?n cho quân ??i ??ng minh c?a bên th?ng cu?c ?ã ký k?t Hoà ??c vào lúc 5 gi? 20 sáng ngày 11 tháng 11 n?m 1918 và hi?p ??nh có hi?u l?c k? t? 11 gi? cùng ngày. V? phía ??c, Rethondes là m?t th?t b?i ê ch?, là th?i ?i?m quân ??i ??c ph?i ??u hàng. ??n n?m 1940, ngày 22 tháng 6, khi quân ??c Qu?c Xã xâm chi?m n??c Pháp trong Th? Chi?n Th? Hai, ??n l??t Adolf Hitler ng?i vào chi?c gh? c?a t??ng Foch và b?t Paris ph?i ??t bút ký xin hàng.

T? n?m 1940, ch?a m?t nguyên th? ??c nào ??t chân ??n Rethondes. Chi?u nay, t?ng th?ng Macron và th? t??ng Merkel cùng ký tên vào s? vàng ngay trên toa tàu mà hai hi?p ??nh Hòa ??c 1918 và 1940 ?ã ???c ký k?t n?m x?a.

Cùng v?i th? t??ng Merkel t?ng th?ng Macron tr? l?i Paris, ?? chu?n b? ti?p kho?ng 60 nguyên th? qu?c t? vào t?i nay. Ông s? m?i các v? th??ng khách c?a Paris tham quan b?o tàng Osay, n?i ?ang tri?n lãm tranh c?a danh h?a Picasso. Các bên s? dùng c?m t?i tr??c bu?i l? tr?ng th? vào tr?a mai trên ??i l? Champs Elysées tr??c Kh?i Hoàn Môn. M??i ngàn c?nh sát ???c huy ??ng b?o v? an ninh trong th?i gian các lãnh ??o qu?c t? có m?t t?i Paris.

Thành ph? Paris c?ng t? ch?c nhi?u s? ki?n t??ng ni?m nh?ng ng??i lính ?ã ngã xu?ng trong cu?c chi?n 1914-1918 : g?n 100.000 bông hoa ba màu xanh tr?ng ??, màu c? c?a n??c Pháp, ???c ??t tr??c c?ng vào tòa ?ô chính Paris t??ng nh? nh?ng ng??i lính c?a thành ph?.

Ngày 11/11/2018, bà ?ô tr??ng Anne Hidalgo khánh thành m?t t??ng ?ài t? s? trong khuôn viên ngh?a trang Père Lachaise vinh danh nh?ng v? anh hùng c?a Paris trong Chi?n Tranh Th? Nh?t.

Cu?ng chu? ?ê?
 
R?t ti?c, th?i h?n k?t n?i ?? h?t.