Nghe T?i n?p Podcast
  • 13h00 - 13h17 GMT
    Th?ng tin 12/11 13h00 GMT
  • 13h17 - 14h00 GMT
    Ph?n còn l?i c?a ch??ng trình 12/11 13h17 GMT
?? khai thác h?t n?i dung truy?n th?ng ?a ph??ng ti?n, b?n ph?i có ph?n b? tr? Flash trong trình duy?t c?a b?n. ?? có th? k?t n?i, b?n ph?i kích ho?t các cookie trong tham s? trình duy?t c?a b?n. ?? l??t web nhanh nh?t, website RFI t??ng thích v?i nh?ng trình duy?t sau ?ay : Internet Explorer 8 và +, Firefox 10 và +, Safari 3 và +, Chrome 17 và + v.v..
QU?C T?

Th?t b?i ? H? Vi?n, chính sách ??i ngo?i c?a M? kh?ng thay ??i

media T?ng th?ng M? Donald Trump trong cu?c h?p báo t?i Nhà Tr?ng, ngày 07/11/2018 REUTERS/Kevin Lamarque

Vi?c ?a s? ? H? Vi?n M? v? tay ??ng Dân Ch? sau cu?c b?u c? gi?a k? ngày 06/11 v?a qua không làm thay ??i chính sách ??i ngo?i mà t?ng th?ng Donald Trump ?ang ti?n hành, t? quan h? v?i Trung Qu?c và Nga, chi?n tranh th??ng m?i ??n h? s? h?t nhân Iran.

K? t? tháng Giêng 2019, t?ng th?ng Donald Trump b?t bu?c ph?i th?a thu?n v?i H? Vi?n do phe Dân Ch? chi?m ?a s? và ph?i ch?p nh?n giai ?o?n "chung s?ng" v? m?t chính tr?. Thông th??ng, vi?c ph?i chia s? quy?n l?c d?n t?i vi?c Washington thay ??i ph?n nào chính sách ??i ngo?i. ?ây là kinh nghi?m mà hai ??i t?ng th?ng M? tr??c ?ây là George W. Bush và Barack Obama ?ã tr?i qua sau các cu?c b?u c? gi?a k? h?i 2006 và 2010.

Donald Trump, t? khi lên c?m quy?n, chính sách ??i ngo?i c?a nhà t? phú ??a ?c này ?ã làm th? gi?i ch?i v?i. Không ít qu?c gia, ??ng ??u là các n??c tây Âu, th?m mong quan h? v?i Washington s? l?ng d?u l?i. B?c Kinh, th?m m?t vì chi?n tranh th??ng m?i M? -Trung theo dõi sát k?t qu? b?u c? gi?a k? t?i M?. T?i Matxc?va, Putin có l? c?ng ?ã quan tâm t?i lá phi?u c?a c? tri Hoa K? h?n bao gi? h?t.

Nh?ng ph?n l?n các nhà quan sát ??u ??a ra m?t nh?n xét chung là Donald Trump ti?p t?c con ???ng mà ông ?ã v?ch ra cho dù ?a s? t?i H? Vi?n ?ã thu?c v? ??ng Dân Ch?, cho dù phe này có nhi?u b?t ??ng v?i hành pháp trên nhi?u h? s? nh? là h?t nhân B?c Tri?u Tiên, quan h? gi?a Washington và Riyad ...

V? h?t nhân B?c Tri?u Tiên ch?ng h?n, ??ng Dân Ch? hoài nghi v? th?c tâm t? b? v? khí h?t nhân c?a Bình Nh??ng. Trong quan h? v?i Nga, ??ng này kiên quy?t ?òi làm sáng t? s? th?t v? nghi án Matxc?va ?ã can thi?p vào b?u c? t?ng th?ng Hoa K? cách nay hai n?m, giúp ông Trump ??c c?.

Nh?ng trên t?t c? các h? s? nh?y c?m v? quan h? gi?a siêu c??ng s? 1 v?i ph?n còn l?i c?a th? gi?i, kh? n?ng can thi?p c?a ??ng Dân Ch? khá h?n h?p. B?i v? m?t k? thu?t, t?i M? chính sách ??i ngo?i thu?c th?m quy?n c?a t?ng th?ng, và trong l?nh v?c ngo?i giao, quy?n h?n c?a Th??ng Vi?n l?n h?n so v?i c?a H? Vi?n. V?i k?t qu? b?u c? v?a qua phe C?ng Hòa c?a t?ng th?ng Trump ?ã c?ng c? v? th? t?i Th??ng Vi?n.

Nói cách khác, dù có b?t ??ng v?i Donald Trump vì ông rút M? ra kh?i hi?p ??c h?t nhân v?i Iran, nh?ng H? Vi?n Hoa K? không có kh? n?ng làm ??o ng??c tình th?.

?i sâu h?n v? n?i dung h? s? nóng b?ng nh?t hi?n nay là chi?n tranh th??ng m?i M?-Trung, không ch? có n?i b? ??ng C?ng Hòa mà bên Dân Ch? c?ng b? chia r? v? cu?c ??i ??u gi?a hai n?n kinh t? s? 1 và s? 2 th? gi?i. Tr? l?i hãng tin Anh, Reuters, dân bi?u Eliot Angel, ng??i có nhi?u kh? n?ng ??ng ??u ?y Ban ??i ngo?i t?i H? Vi?n M? trong nhi?m k? s?p t?i, nhìn nh?n Washington c?n th?n tr?ng v?i B?c Kinh. M?t ti?ng nói có tr?ng l??ng khác c?a ??ng Dân Ch? là ông Adam Schiff còn ?i xa h?n khi cho r?ng ông có cùng quan ?i?m v?i bên ??ng C?ng Hòa và c?n ??a ra các bi?n pháp tr?ng ph?t B?c Kinh và xem Trung Qu?c là m?t m?i ?e d?a ??i v?i an ninh M?.

Nh? v?y, s? là không t??ng n?u hy v?ng r?ng ?a s? m?i ? H? Vi?n M? có th? thúc ??y bình th??ng hóa quan h? kinh t? và m?u d?ch gi?a Hoa K? v?i Trung Qu?c. H?n n?a, th??ng m?i c?ng là m?t h? s? mà t?ng th?ng Hoa K? có th? can thi?p mà không c?n có ??ng thu?n c?a H? Vi?n.

Nhìn ??n m?t h? s? nh?y c?m khác ??i v?i công lu?n M? là chính sách nh?p c? : xây m?t b?c t??ng trên ???ng biên gi?i gi?a M? và Mêhicô v?n là m?t d? án ám ?nh ông Trump. Theo l?i giám ??c Trung Tâm Nghiên C?u v? M? thu?c tr??ng London School of Economics, ông Peter Trubowitz, th?t b?i c?a ??ng C?ng Hòa ? H? Vi?n có nguy c? thúc ??y t?ng th?ng Donald Trump l?i càng quy?t li?t h?n n?a v? chính sách di dân.

Tr? l?i Reuters, m?t nhà ngo?i giao xin ???c d?u tên không lo?i tr? kh? n?ng trong n?a cu?i nhi?m k?, chính sách ngo?i giao c?a t?ng th?ng M? th? 45 còn thô b?o h?n n?a. ???ng ??u v?i qu?c t? có th? là m?t trong nh?ng chiêu bài c?a Donald Trump ?? chu?n b? ra tranh c? cho m?t nhi?m k? th? hai vào n?m 2020.

Cu?ng chu? ?ê?
 
R?t ti?c, th?i h?n k?t n?i ?? h?t.