Nghe T?i n?p Podcast
  • 13h00 - 13h17 GMT
    Th?ng tin 12/11 13h00 GMT
  • 13h17 - 14h00 GMT
    Ph?n còn l?i c?a ch??ng trình 12/11 13h17 GMT
?? khai thác h?t n?i dung truy?n th?ng ?a ph??ng ti?n, b?n ph?i có ph?n b? tr? Flash trong trình duy?t c?a b?n. ?? có th? k?t n?i, b?n ph?i kích ho?t các cookie trong tham s? trình duy?t c?a b?n. ?? l??t web nhanh nh?t, website RFI t??ng thích v?i nh?ng trình duy?t sau ?ay : Internet Explorer 8 và +, Firefox 10 và +, Safari 3 và +, Chrome 17 và + v.v..
QU?C T?

Chi?m H? Vi?n, ??ng Dan Ch? s? ph?n c?ng TT Trump trong nhi?u h? s?

media Chính tr? gia ??ng Dan Ch? Nancy Pelosi, ??i th? c?a t?ng th?ng Trump t?i H? Vi?n M?, Washington, ngày 7/9/2017. Fuente: Reuters.

Nhi?u ng??i cho r?ng, tr??c ?ây sau chi?n th?ng 2010, và hai l?n liên ti?p sau ?ó, phe C?ng Hòa t?i H? Vi?n ?ã làm « tê li?t » hành pháp Obama trong hai n?m còn l?i c?a nhi?m k? th? nh?t và k? c? b?n n?m c?a nhi?m k? th? nhì. V?y v?i chi?n th?ng ngày 06/11/2018, ??ng Dân Ch? s? ?ng x? th? nào v?i chính quy?n Donald Trump ? T? Washington, nhà báo Ph?m Tr?n nh?n ??nh.

Nhà báo Ph?m Tr?n (Washington) 08/11/2018 Nghe

Ngoài nghi án Nga can thi?p b?u c?, « ??ng Dân Ch? có m?t danh sách 17 ?i?m, ?? ?i?u tra v? ông Donald Trump, trong ?ó có v?n ?? làm ?n buôn bán c?a công ty tr??c khi ông ?y ??c c? t?ng th?ng, c?a ông, c?a các con, nh?ng liên h? c?a ông ?y v?i các công ty n??c ngoài… Li?u ??ng Dân Ch? có th?c hi?n ?? ngh? c?a s? ?ông dân bi?u và c? tri, tìm ra các lý l? v? pháp lý ?? « h?ch t?i » (impeachment) t?ng th?ng ?...».

«… Làm tê li?t ông Donald Trump, ??ng Dân Ch? có th? có l?i, nh?ng n?u làm không khéo, h? s? làm cho các c? tri ??c l?p hay c? tri ôn hòa c?a ??ng C?ng Hòa t?c gi?n, n?u (phía Dân Ch?) làm h?ng các ch??ng trình phúc l?i mà ông Donald Trump ??a ra tr??c Qu?c H?i… Hai n?m t?i ?ây ? t?i H? Vi?n s? là ngu?n g?c c?a m?i chuy?n quy?t ??nh t??ng lai c?a n??c M? k? t? 2020 (t?c cu?c b?u c? t?ng th?ng t?i) ».

Cu?ng chu? ?ê?
 
R?t ti?c, th?i h?n k?t n?i ?? h?t.