Nghe T?i n?p Podcast
  • 13h00 - 13h17 GMT
    Th?ng tin 12/11 13h00 GMT
  • 13h17 - 14h00 GMT
    Ph?n còn l?i c?a ch??ng trình 12/11 13h17 GMT
?? khai thác h?t n?i dung truy?n th?ng ?a ph??ng ti?n, b?n ph?i có ph?n b? tr? Flash trong trình duy?t c?a b?n. ?? có th? k?t n?i, b?n ph?i kích ho?t các cookie trong tham s? trình duy?t c?a b?n. ?? l??t web nhanh nh?t, website RFI t??ng thích v?i nh?ng trình duy?t sau ?ay : Internet Explorer 8 và +, Firefox 10 và +, Safari 3 và +, Chrome 17 và + v.v..
QU?C T?

??ng Dan Ch? M? chi?m H? Vi?n, ép TT Trump ph?i "s?ng chung" chính tr?

media L?nh ??o phe Dan Ch?, bà Nancy Pelosi hoan nghênh th?ng l?i c?a cu?c b?u c? gi?a nhi?m k? ngày 06/11/2018. REUTERS/Al Drago

Sau khi có các k?t qu? s? b? cho th?y là ??ng Dân Ch? M? ch?c ch?n chi?m ???c ?a s? tuy?t ??i t?i H? Vi?n M? trong cu?c b?u c? gi?a k? vào hôm qua, 06/11/2018, t?ng th?ng M? Donald Trump ?ã g?i ?i?n tho?i chúc m?ng bà Nancy Pelosi, lãnh ??o nhóm thi?u s? Dân Ch? t?i H? Vi?n mãn nhi?m, và r?t có th? là ch? t?ch H? Vi?n M? s?p t?i ?ây. Theo v?n phòng c?a bà Pelosi, ông Trump ?ã nh?c ??n khái ni?m « ??ng thu?n l??ng ??ng » mà bà Pelosi ?ã g?i lên tr??c ?ó trong tuyên b? m?ng chi?n th?ng.

L?i nh?c nh? c?a t?ng th?ng M? nêu b?t c?c di?n chính tr? m?i v?a m? ra t?i Hoa K?, v?i v? t?ng th?ng thu?c ??ng C?ng Hòa b? bu?c ph?i « s?ng chung » v?i H? Vi?n trong tay ??ng Dân Ch? ??i l?p, v?i t?t c? nh?ng phi?n toái ti?m tàng.

Theo gi?i phân tích chính tr?, n?u trong hai n?m v?a qua, t?ng th?ng Donald Trump g?n nh? là có th? t? do tung hoành, do vi?c ??ng c?a ông ki?m soát c? hai vi?n Qu?c H?i M?. Nay v?i ??ng Dân Ch? n?m ?a s? tuy?t ??i t?i H? Vi?n, hành pháp M? s? g?p ph?i nhi?u h?n ch? trong vi?c thúc ??y các ch??ng trình kinh t?, xã h?i.

Theo hãng tin Anh Reuters, H? Vi?n trong tay ??ng Dân Ch? có kh? n?ng bu?c t?ng th?ng Trump ph?i công b? thu nh?p, ?i?u mà ông v?n t? ch?i cho ??n nay, c?ng nh? cho m? ?i?u tra v? các xung ??t l?i ích ti?m tàng gi?a Donald Trump t?ng th?ng và Donald Trump doanh nhân.

Ngoài ra, H? Vi?n c?ng có th? thúc ??y ti?n ?? các cu?c ?i?u tra v? nghi án thông ??ng gi?a Nga v?i ê-kíp tranh c? c?a ông Trump tr??c ?ây, m?t cu?c ?i?u tra ?ang ???c công t? viên ??c bi?t Robert Mueller ti?n hành.

Trên ph??ng di?n chính sách trong n??c, n?n nhân rõ r?t nh?t c?a c?c di?n chính tr? m?i t?i M?, là d? án xây b?c t??ng d?c biên gi?i v?i Mêhicô mà ông t?ng cam k?t khi v?n ??ng tranh c?. V?n ?ã g?p tr? ng?i ngay khi ??ng C?ng Hòa còn th?ng tr? c? hai vi?n Qu?c H?i, ?? án này ch?c ch?n s? b? gác qua m?t bên trong hai n?m t?i ?ây.

Ch? tr??ng c?i t? thu?, c?ng nh? chính sách b? cho là « t? cô l?p » c?a ông trong lãnh v?c th??ng m?i c?ng có nguy c? b? xét l?i.

?ó là ch?a k? ??n kh? n?ng – dù r?t xa v?i – là ông có th? b? H? Vi?n ti?n hành th? t?c tru?t ph?, n?u b? xét r?ng c? tình c?n tr? công vi?c c?a ngành t? pháp, ho?c th?c s? có thông ??ng v?i Nga khi v?n ??ng tranh c? vào n?m 2016. Theo lu?t l? hi?n hành t?i M?, ch? c?n ?a s? dân bi?u t?i H? Vi?n ??ng ý là th? t?c tru?t ph? có th? ???c ti?n hành. Th? nh?ng, ?? tru?t ph? ???c t?ng th?ng, c?n ph?i ???c hai ph?n ba th??ng ngh? s? tán ??ng, ?i?u hi?n n?m ngoài t?m v?i c?a ??ng Dân Ch?.

Nhìn chung, tr??c m?t H? Vi?n s?n sàng bác b? các ?? ngh? c?a ông, t?ng th?ng M? s? b? bu?c ph?i tìm ki?m nh?ng th?a hi?p, ?i?u mà ông luôn luôn t? ch?i t? ngày b??c vào Nhà Tr?ng ??n nay.

Theo gi?i quan sát, v?i cá tính c?ng r?n, ông Donald Trump r?t có th? s? ti?p t?c làm theo ý mình, ?i?u hành công vi?c b?ng s?c l?nh nh? ông v?n th??ng làm cho ??n nay, không c?n tìm ki?m ??ng thu?n ? Qu?c H?i.

V?i m?t ch? t?ch H? Vi?n c?ng n?i ti?ng là s?t thép nh? bà Nancy Pelosi, tri?n v?ng « chung s?ng » chính tr? t?i M? r?t có th? là s? nhi?u sóng gió h?n là hòa bình.

Cu?ng chu? ?ê?
 
R?t ti?c, th?i h?n k?t n?i ?? h?t.