Nghe T?i n?p Podcast
  • 13h00 - 13h17 GMT
    Th?ng tin 12/11 13h00 GMT
  • 13h17 - 14h00 GMT
    Ph?n còn l?i c?a ch??ng trình 12/11 13h17 GMT
?? khai thác h?t n?i dung truy?n th?ng ?a ph??ng ti?n, b?n ph?i có ph?n b? tr? Flash trong trình duy?t c?a b?n. ?? có th? k?t n?i, b?n ph?i kích ho?t các cookie trong tham s? trình duy?t c?a b?n. ?? l??t web nhanh nh?t, website RFI t??ng thích v?i nh?ng trình duy?t sau ?ay : Internet Explorer 8 và +, Firefox 10 và +, Safari 3 và +, Chrome 17 và + v.v..
QU?C T?

T?p tr?n c?a NATO làm gia t?ng c?ng th?ng v?i Nga

media Th?y quan l?c chi?n M? tham gia cu?c t?p tran c?a NATO Trident Juncture 2018, t?i Iceland ngày 19/10/2018. Kylee Ashton/U.S. Air Force/Handout via REUTERS

Cu?c t?p tr?n c?a Liên minh B?c ??i Tây D??ng - NATO v?i quy mô l?n nh?t k? t? sau Th? chi?n th? hai ?ang làm gia t?ng c?ng th?ng gi?a kh?i này v?i Nga. Matxc?va ?ã tuyên b? s? ?áp tr? nh?ng cu?c t?p tr?n này.

Huy ??ng ??n 50 ngàn quân, 65 chi?n h?m và 250 máy bay t? 31 qu?c gia, cu?c t?p tr?n c?a NATO di?n ra t?i khu v?c cách biên gi?i Na Uy – Nga hàng tr?m km. M?c tiêu c?a cu?c thao d??t quân s? này là tr?c nghi?m kh? n?ng c?a Liên minh B?c ??i Tây D??ng ?ng c?u m?t qu?c gia thành viên b? m?t qu?c gia khác t?n công. Tuy không nói ra, nh?ng qu?c gia t?n công ???c ng?m hi?u là n??c Nga.

Matxc?va d? nhiên là không khoanh tay ng?i yên nhìn NATO t?p tr?n ngay k? bên. Tu?n tr??c, quân ??i Nga ?ã thông báo tri?n khai 4 chi?n h?m ? vùng b?c ??i Tây D??ng ?? t?p tr?n. Hôm qua, t?ng th? ký c?a Liên minh, ông Jens Stoltenberg cho bi?t ?ã ???c phía Nga thông báo v? k? ho?ch b?n th? nghi?m tên l?a ngoài kh?i Na Uy.

T? Trondheim, Na Uy, ??c phái viên RFI t??ng trình :

« Tr??c ?ó, Nga ?ã xem quy mô l?n ch?a t?ng có c?a các cu?c t?p tr?n c?a kh?i NATO v?i Th?y ?i?n và Ph?n Lan t?i Na Uy là mang tính khiêu khích. Theo Matxc?va, các cu?c t?p tr?n này ?e d?a ?n ??nh chính tr? c?a vùng B?c Âu và b? Ngo?i Giao Nga ?ã nêu kh? n?ng s? có bi?n pháp tr? ??a.

Matxc?va tr? ??a d??i hình th?c các cu?c t?p tr?n trong h?i ph?n qu?c t? ngoài kh?i Na Uy, n?i mà Nga thông báo s? b?n th? nghi?m tên l?a. Khu v?c t?p tr?n ???c thông báo có m?t ph?n n?m ch?ng lên vùng bi?n mà các chi?n h?m c?a NATO s? ???c tri?n khai trong khuôn kh? cu?c t?p tr?n c?a ??ng minh, mang tên Trident Juncture 18.

T?ng th? ký kh?i NATO và b? tr??ng Qu?c Phòng Na Uy, có m?t t?i khu v?c thao d??t quân s?, ?ã tìm cách gi?m nh? m?c ?? leo thang c?ng th?ng, khi tuyên b? r?ng tình hình ki?u nh? v?y v?n th??ng xuyên x?y ra và ?i?u này ch?ng ?nh h??ng gì ??n cu?c t?p tr?n c?a các n??c ??ng minh.

Tuy v?y, v?n ?? này s? ???c ?em ra th?o lu?n hôm nay t?i tr? s? c?a Liên minh B?c ??i Tây D??ng, n?i di?n ra cu?c h?p c?a h?i ??ng NATO – Nga. Cu?c h?p này s? là d?p tranh cãi gay g?t v? Hi?p ??c c?m v? khí h?t nhân t?m trung, mà Hoa K? ?ã d?a s? rút ra, cáo bu?c Nga vi ph?m hi?p ??nh này ».

Khác v?i thái ?? c?a các lãnh ??p NATO và Na Uy, tr? l?i hãng tin AFP, m?t chuyên gia v? Nga, Vi?n Quan h? Qu?c t? Na Uy ( NUPI ), bà Julie Wilhelsen, nh?n ??nh r?ng « Chi?n tranh l?nh m?i » ?ang di?n ra ? vùng B?c Âu v?i m?t cách th?c mà ít ai tiên ?oán sau cu?c kh?ng ho?ng ? Ukraina n?m 2014. Theo chuyên gia Wilhelsen, ?i?n Kremlin luôn b? ám ?nh b?i ?i?u mà h? xem là « bao vây n??c Nga », v?i vi?c kh?i NATO ti?n ngày càng g?n ??n biên gi?i Nga, m?t hành ??ng b? xem là gây chi?n.

Cu?ng chu? ?ê?
 
R?t ti?c, th?i h?n k?t n?i ?? h?t.