Nghe T?i n?p Podcast
  • 13h00 - 13h17 GMT
    Th?ng tin 12/11 13h00 GMT
  • 13h17 - 14h00 GMT
    Ph?n còn l?i c?a ch??ng trình 12/11 13h17 GMT
?? khai thác h?t n?i dung truy?n th?ng ?a ph??ng ti?n, b?n ph?i có ph?n b? tr? Flash trong trình duy?t c?a b?n. ?? có th? k?t n?i, b?n ph?i kích ho?t các cookie trong tham s? trình duy?t c?a b?n. ?? l??t web nhanh nh?t, website RFI t??ng thích v?i nh?ng trình duy?t sau ?ay : Internet Explorer 8 và +, Firefox 10 và +, Safari 3 và +, Chrome 17 và + v.v..
QU?C T?

Merkel chu?n b? rút lui, Liên Hi?p Chau ?u có nguy c? tê li?t

media Th? t??ng Angela Merkel (T) và t?ng th?ng Pháp Emmanuel Macron t?i ph? th? t??ng ??c, Berlin, sau cu?c h?p báo ngày 15/05/2017. REUTERS/Fabrizio Bensch

Quy?t ??nh c?a th? t??ng Angela Merkel d?n d?n rút kh?i sân kh?u chính tr? n??c ??c s? làm suy y?u tr?c Pháp-??c và có nguy c? khi?n Liên Hi?p Châu Âu b? tê li?t, vào lúc kh?i này ?ang ??i ??u v?i s? tr?i d?y c?a ch? ngh?a dân túy. ?ó là nh?n ??nh c?a nhi?u nhà ngo?i giao và gi?i phân tích ???c hãng tin AFP trích d?n ngày 30/10/2018.

Sau cu?c b?u c? t?i bang Hessen hôm Ch? Nh?t, v?i k?t qu? cho th?y ??i liên minh c?m quy?n b? suy y?u thêm, hôm qua, 29/10/2018, bà Merkel ?ã tuyên b? nhi?m k? th? t??ng c?a bà s? là nhi?m k? cu?i cùng, ??ng th?i thông báo bà s? không ra tái tranh c? ch?c ch? t?ch ??ng Dân Ch? - Thiên Chúa Giáo CDU. Ngoài vi?c s? d?n d?n rút lui kh?i sân kh?u chính tr? n??c ??c, th? t??ng Merkel còn nói rõ là bà s? không tranh b?t c? ch?c v? nào trong các ??nh ch? c?a Liên Hi?p Châu Âu.

Theo ?ánh giá c?a ông Jean-Dominique Giuliani, ch? t?ch t? ch?c Schuman, « sau khi thông báo s? rút lui, th? l?c c?a bà Merkel s? gi?m ?i ». V? ph?n Sébastien Maillard, giám ??c vi?n Jacques Delors Notre Europe (Châu Âu c?a chúng ta), ông c?ng cho r?ng k? t? nay ? châu Âu s? ch?ng còn ai thèm nghe bà Merkel n?a, vì bà ?ã t? lo?i mình ra kh?i cu?c ch?i.

Theo ông Maillard, ?ây là « m?t v? ?au » ??i v?i châu Âu. Vi?c th? t??ng ??c rút d?n kh?i sân kh?u chính tr? s? ?nh h??ng ??n các cu?c h?p quan tr?ng s?p t?i c?a Liên Hi?p Châu Âu, nh?t là cu?c h?p th??ng ??nh tháng 12 bàn v? v?n ?? di dân và c?i t? khu v?c ??ng euro, hai h? s? ?ang gây chia r? các qu?c gia thành viên Liên Hi?p Châu Âu. Nhà phân tích Julian Rappolt c?a European Policy Center (Trung tâm Chính sách Châu Âu) c?nh báo là có nguy c? Liên Hi?p Châu Âu b? tê li?t và r?t có th? là t? ?ây ??n b?u c? Ngh? Vi?n Châu Âu, s? ch?ng có gì x?y ra.

Tuy nhiên, ?y Ban Châu Âu l?i không ??ng ý v?i nh?ng d? báo bi quan nói trên. M?t quan ch?c, xin ???c gi?u tên, nói v?i hãng tin AFP r?ng, quy?t ??nh c?a bà Merkel ?ã ???c ch? ??i t? lâu và s? ch?ng có gì thay ??i. M?t lãnh ??o c?a German Marshall Fund (Qu? Marshall ??c), m?t trung tâm t? v?n, bà Sudha David-Wilp, c?ng không ngh? r?ng Liên Hi?p Châu Âu s? g?p h?n lo?n và b?t ?n, vì s? rút lui c?a th? t??ng Merkel s? di?n ra ch?m, t?ng b??c.

V?n ?? là v?i vi?c th? t??ng Merkel tuyên b? s? rút lui, n??c ??c ?ang b??c vào m?t th?i k? vô ??nh, do cu?c ch?y ?ua giành chi?c gh? lãnh ??o ??ng CDU. M?t khác, là m?t nhân v?t ?ã có ?nh h??ng r?t l?n lên chính sách c?a châu Âu, bà Merkel chu?n b? ra ?i vào lúc Liên Hi?p Châu Âu ?ang tr?i qua m?t cu?c kh?ng ho?ng n?i b? và nh?ng n?n t?ng c?a kh?i này ?ang có nguy c? s?p ??, v?i s? tr?i d?y c?a các ??ng dân túy, ch?ng h?p nh?t châu Âu. Nh? th? l? c?a ??i di?n m?t qu?c gia thành viên v?i AFP, hi?n nay ? châu Âu, r?t ít ng??i có ?? t?m c? lãnh ??o.

Theo nh?n xét c?a ông Sébastien Maillard, t?ng th?ng Pháp Emmanuel Macron ?ã c? g?ng t?o m?t s?c b?t m?i cho Liên Hi?p Châu Âu, nh?ng ?ã không nh?n ???c nhi?u s? ?ng h?, k? c? t? phía n? th? t??ng ??c. Ông Maillard ghi nh?n r?ng bà Merkel th?t ra ch?a bao gi? có m?t t?m nhìn r?ng v? châu Âu, tuy r?ng bà v?n ???c xem là m?t lãnh ??o g?n bó v?i châu Âu.

Cu?ng chu? ?ê?
 
R?t ti?c, th?i h?n k?t n?i ?? h?t.