Nghe T?i n?p Podcast
  • 13h00 - 13h17 GMT
    Th?ng tin 12/11 13h00 GMT
  • 13h17 - 14h00 GMT
    Ph?n còn l?i c?a ch??ng trình 12/11 13h17 GMT
?? khai thác h?t n?i dung truy?n th?ng ?a ph??ng ti?n, b?n ph?i có ph?n b? tr? Flash trong trình duy?t c?a b?n. ?? có th? k?t n?i, b?n ph?i kích ho?t các cookie trong tham s? trình duy?t c?a b?n. ?? l??t web nhanh nh?t, website RFI t??ng thích v?i nh?ng trình duy?t sau ?ay : Internet Explorer 8 và +, Firefox 10 và +, Safari 3 và +, Chrome 17 và + v.v..
QU?C T?

"Gi?i phóng" kinh t? Brazil, li?u thu?c ??ng c?a Jair Bolsonaro

media T?ng th?ng ??c c? Brazil Jair Bolsonaro, Rio de Janeiro, ngày 28/10/2018 REUTERS

« Cùng nhau, chúng ta s? làm thay ??i v?n m?nh c?a Brazil. Không th? ti?p t?c b?t tay v?i ch? ngh?a xã h?i, ch? ngh?a c?ng s?n, dân túy hay c?c t? ».

?ây là thông ?i?p ??u tiên c?a Jair Bolsonaro, ng??i lãnh ??o Brazil trong b?n n?m t?i, ngay sau khi k?t qu? chính th?c b?u t?ng th?ng ???c công b? t?i Ch? Nh?t 28/10/2018. C? th?, t?ng th?ng thu?c xu h??ng c?c h?u s? làm gì ?? c??ng qu?c s? m?t Nam M? thoát kh?i kh?ng ho?ng kinh t? và kh?ng ho?ng ni?m tin ?

Chi?n th?ng c?a Jair Bolsonaro, ??i di?n c?a xu h??ng b?o th? c?c h?u, th?m chí « phát-xít » theo m?t s? ng??i lên án, không ph?i là chuy?n b?t ng?. Brazil là m?t qu?c gia dân ch?, nh?ng t? hàng ch?c n?m nay, hàng lo?t v? tham ô, bi?n th? ?ã làm cho hai ??ng truy?n th?ng và m?t lo?t lãnh ??o chính tr? m?t uy tín.

Hành pháp bê b?i, c?u t?ng th?ng Lula ng?i tù vì v? tai ti?ng tham ô trong t?p ?oàn d?u khí qu?c gia. N? t?ng th?ng k? nhi?m Dilma Rousseft b? tru?t ph?, b? t? cáo ng?y t?o chi thu ngân sách. T?ng th?ng mãn nhi?m Michel Timer b? t? « móc ngo?t » v?i doanh nghi?p… L?p pháp c?ng không khá h?n v?i các v? dân bi?u làm lu?t ?? b?o v? phe cánh, né tránh nhà tù h?n là vì phúc l?i dân chúng.

Brazil còn h?ng ch?u t? n?n b?o l?c v?i h?n 64.000 n?n nhân t? vong trong n?m 2017. Trong khi ?ó, n?n kinh t? c?a c??ng qu?c s? m?t Nam M? b? kh?ng ho?ng suy thoái trong hai n?m li?n tr??c khi manh nha t?ng tr??ng ???c 1% trong n?m 2017.

Tr??c nh?ng thách th?c v? « an ninh xã h?i và kinh t? » tr?ng tâm c?a nhi?m k? b?n n?m t?i, Jair Bolsonaro s? làm gì ? N?u nhìn qua ch??ng trình hành ??ng c?a ?ng c? viên b?o th?, bi?n pháp r?t ??n gi?n nh? m?t li?u thu?c ??ng. ?? ch?ng b?o l?c hình s?, tân t?ng th?ng s? cho dân mua súng t? v?.

Nhi?u nh?t báo Brazil tin t??ng tân t?ng th?ng s? bài tr? tham nh?ng ?? ph?c h?i kinh t?.

Trong c??ng l?nh tranh c?, Jair Bolsonaro không trình bày c? th? các ph??ng án c?a mình. Ông nhìn nh?n không có ki?n th?c v? kinh t? nh?ng kh?ng ??nh s? « dùng li?u thu?c ??ng ». Chi?n l??c ph?c h?ng kinh t? ???c ?y nhi?m cho Paulo Guedes, m?t chuyên gia ngân hàng thu?c xu h??ng c?c t? do c?a ??i h?c Chicago, Hoa K?. ?ây c?ng là lò ?ào t?o các c? v?n kinh t? c?a Chilê th?i Pinochet và chuyên gia Anh Qu?c th?i n? th? t??ng Anh Margaret Thatcher trong th?p niên 1970-1980.

Hai v?n ?? kh?n c?p mà Brazil ph?i gi?i quy?t là « n? và s?n xu?t nông nghi?p », theo báo chí Tây ph??ng.

V?i món n? 1.000 t? ?ôla, chi?m 84% GDP, Brazil d??ng nh? vô k? kh? thi ngoài gi?i pháp bán các công ty Nhà n??c. Ng??i ???c xem là b? tr??ng Kinh T? t??ng lai d? trù « t? h?u hóa 150 công ty qu?c doanh » ?? bù ??p thâm th?ng ngân sách. N?u giá d?u ti?p t?c t?ng nh? hi?n nay, Brazil s? có c? may thu thêm ngo?i t?.

?u tiên th? hai là s?n xu?t nông nghi?p, ch?n nuôi, ngu?n ngo?i t? s? m?t c?a Brazil. Gi?i nuôi bò, tr?ng ??u nành và mía hi?n ?ang b? trói bu?c vì các cam k?t tôn tr?ng hi?p ??nh ch?ng bi?n ??i khí h?u COP21 c?a chính ph? cánh t?, hy v?ng s? ???c t?ng gia s?n xu?t v?i tân t?ng th?ng Jair Bolsonaro.

Vì ngành tr?ng tr?t và ch?n nuôi t?p trung ? các bang trong vùng Amazon, v?i Jair Bolsonaro, t??ng lai th? dân Brazil không m?y sáng s?a. Trong mùa tranh c?, Jair Bolsonaro nhi?u l?n tuyên b? n?u ông ??c c? « th? dân ? Amazon s? không có m?t t?t ??t ?? sinh s?ng ».

Thành ph?n công nhân c?ng s? tr? giá ??t. Theo chuyên gia Georges Deb, thu?c công ty tài chính Heuler Hermes, Bolsonario s? « n?i l?ng th? tr??ng lao ??ng » ?? thu hút ??u t?. Nói cách khác, ph?n l?n nh?ng th? ??c xã h?i s? b? hy sinh.

Cu?ng chu? ?ê?
 
R?t ti?c, th?i h?n k?t n?i ?? h?t.