Nghe T?i n?p Podcast
  • 13h00 - 13h17 GMT
    Th?ng tin 12/11 13h00 GMT
  • 13h17 - 14h00 GMT
    Ph?n còn l?i c?a ch??ng trình 12/11 13h17 GMT
?? khai thác h?t n?i dung truy?n th?ng ?a ph??ng ti?n, b?n ph?i có ph?n b? tr? Flash trong trình duy?t c?a b?n. ?? có th? k?t n?i, b?n ph?i kích ho?t các cookie trong tham s? trình duy?t c?a b?n. ?? l??t web nhanh nh?t, website RFI t??ng thích v?i nh?ng trình duy?t sau ?ay : Internet Explorer 8 và +, Firefox 10 và +, Safari 3 và +, Chrome 17 và + v.v..

M? : B?U C? GI?A K? 2018

article Nhà t? phú Donald Trump, ?ng viên ??ng C?ng Hòa trong cu?c ?ua s? b? cu?c b?u c? t?ng th?ng M?, trong bu?i mít tinh t?i Ohio, ngày 12/03/2016. REUTERS/Aaron Josefczyk

t?t c? h? s?

Các bài vi?t m?i nh?t

Các bài khác
 
R?t ti?c, th?i h?n k?t n?i ?? h?t.