Nghe T?i n?p Podcast
  • 13h00 - 13h17 GMT
    Th?ng tin 12/11 13h00 GMT
  • 13h17 - 14h00 GMT
    Ph?n còn l?i c?a ch??ng trình 12/11 13h17 GMT
?? khai thác h?t n?i dung truy?n th?ng ?a ph??ng ti?n, b?n ph?i có ph?n b? tr? Flash trong trình duy?t c?a b?n. ?? có th? k?t n?i, b?n ph?i kích ho?t các cookie trong tham s? trình duy?t c?a b?n. ?? l??t web nhanh nh?t, website RFI t??ng thích v?i nh?ng trình duy?t sau ?ay : Internet Explorer 8 và +, Firefox 10 và +, Safari 3 và +, Chrome 17 và + v.v..
PHáP

L?nh ??o M? - Pháp "??i chi?u quan ?i?m" trong ba gi? h?i ki?n

media T?ng th?ng Pháp Emmanuel Macron ?ón t?ng th?ng M? Donald Trump t?i ?i?n Elysée, ngày 10/11/2018. REUTERS/Vincent Kessler TPX IMAGES OF THE DAY

T?i ?i?n Elysée, m?t ngày tr??c ??i l? k? ni?m 100 n?m Th? Chi?n I k?t thúc, t?ng th?ng Pháp Emmanuel Macron và t?ng th?ng M? Donald Trump có c? h?i gi?i t?a m?t xung kh?c x?y ra 24 gi? tr??c. Ph?n ?ng v? ?? ngh? c?a Macron thành l?p quân ??i châu Âu, ??c l?p v?i M?, tr??c m?i ?e d?a c?a Nga và Trung Qu?c, ch? nhân Nhà Tr?ng n?i gi?n ch? trích Pháp « vô ?n ».

Trong ba ti?ng ??ng h? di?n ki?n vào sáng 10/11/2018, lãnh ??o M?-Pháp cho bi?t ?ã bàn th?o v? nhi?u h? s? qu?c t?, t? chi?n tranh Yemen, Syria, tình hình châu Phi cho ??n khí h?u, nh?ng ch? ?? chính v?n là an ninh và phòng th? châu Âu.

Sau nghi th?c ?ón ti?p, t?ng th?ng Pháp l?p t?c ?ánh lá bài h? nhi?t, bi?n minh rõ ý ??nh c?a mình theo h??ng ch? ??i c?a Donald Trump : « Th?t phi lý n?u ch? ?? cho Hoa K? m?t mình gánh vác công cu?c b?n v? an ninh cho châu Âu. Do v?y, ?ã ??n lúc quân nhân c?a các n??c châu Âu ph?i tham gia, góp ph?n chia s? gánh n?ng. Khi t?ng th?ng Trump mu?n b?o v? m?t ti?u bang Hoa K?, ông ?âu có kêu g?i Pháp, ??c hay m?t chính ph? châu Âu nào ?ó tài tr?. Do v?y, tôi ngh? r?ng chúng ta c?n ??u t? thêm (cho an ninh châu Âu) và ?ó là ?i?u mà Pháp ?ang làm ».

Gi?i thích c?a t?ng th?ng Pháp nh?m hóa gi?i l?i khuy?n cáo c?a t?ng th?ng M? trên Twitter ngày hôm tr??c (09/11), ngay khi Air Force One ?áp xu?ng Paris : Châu Âu có l? nên chia s? gánh n?ng c?a M? trong NATO (thay vì) thành l?p quân ??i riêng ?? t? v? ch?ng M?, Trung Qu?c và Nga .

Cu?c th?o lu?n ??i chi?u quan ?i?m tay ?ôi kéo dài kho?ng 3 gi? ??ng h?. ?i?n Elysée c?ng ra thông cáo kh?ng ??nh « quân ??i châu Âu » mà t?ng th?ng Macron ?? ngh? thành l?p, không vì m?c tiêu « ch?ng M? » nh? ?ã b? di?n d?ch sai l?m.

Theo AFP, nh?ng minh xác trên ?ây có l? ?ã xoa d?u ???c ch? nhân Nhà Tr?ng. Tuy nhiên, ông c?nh báo : M? s?n sàng giúp nh?ng nh?ng n??c ???c giúp ph?i ?óng góp. ?ó là chuy?n công bình.

Sau cu?c h?i ki?n, hai t?ng th?ng Pháp-M? cùng v?i hai phu nhân dùng b?a tr?a t?i ?i?n Elysée.

Cu?ng chu? ?ê?
 
R?t ti?c, th?i h?n k?t n?i ?? h?t.