Nghe T?i n?p Podcast
  • 13h00 - 13h17 GMT
    Th?ng tin 12/11 13h00 GMT
  • 13h17 - 14h00 GMT
    Ph?n còn l?i c?a ch??ng trình 12/11 13h17 GMT
?? khai thác h?t n?i dung truy?n th?ng ?a ph??ng ti?n, b?n ph?i có ph?n b? tr? Flash trong trình duy?t c?a b?n. ?? có th? k?t n?i, b?n ph?i kích ho?t các cookie trong tham s? trình duy?t c?a b?n. ?? l??t web nhanh nh?t, website RFI t??ng thích v?i nh?ng trình duy?t sau ?ay : Internet Explorer 8 và +, Firefox 10 và +, Safari 3 và +, Chrome 17 và + v.v..
PHáP

Pháp - M? : Trump ch? trích Macron v? k? ho?ch phòng v? Chau ?u

media T?ng th?ng M? Donald Trump trao ??i v?i t?ng th?ng Pháp Emmanuel Macron (P) t?i ?i?n Eélysée, ngày 10/11/2018. Christophe Petit Tesson/via REUTERS

??i tho?i Pháp - M? ngày 10/11/2018 d? trù có "nhi?u sóng gió". V?a ??t chân ??n Paris chu?n b? d? 100 n?m k? ni?m Hòa ??c k?t thúc ?? Nh?t Th? Chi?n, t?ng th?ng Hoa K? Donald Trump ch? trích d? án thành l?p liên minh quân s? châu Âu. ?ây là sáng ki?n c?a t?ng th?ng Pháp Emmanuel Macron.

Sau các h? s? th??ng m?i, Iran hay khí h?u, d? án thành l?p m?t l?c l??ng phòng th? chung châu Âu tr? thành m?i b?t ??ng m?i gi?a Washington và Paris. Trong tin nh?n trên Twitter ngày 09/10/2018 ông Trump tr?c ti?p nh?m vào t?ng th?ng Pháp : "T?ng th?ng Macron ?? ngh? châu Âu thành l?p m?t l?c l??ng quân s? ch?ng l?i Hoa K?, Trung Qu?c và Nga (...) M?t s? s? nh?c nh?ng có l? tr??c h?t châu Âu c?n ?óng góp cho NATO, m?t t? ch?c ph?n l?n do M? tài tr? !"

T?ng th?ng Macron là ng??i ?? xu?t d? án thành l?p liên minh quân s? châu Âu nh?m t?ng c??ng kh? n?ng can thi?p c?a châu l?c này trong b?i c?nh ?e d?a t? phía Nga ngày càng gia t?ng, còn Hoa K? thì l? là v?i các ??ng minh tây Âu và nh?t là ông Trump không b? l? m?t c? h?i nào ?òi các ??i tác châu Âu t?ng các kho?n ?óng góp cho hòa bình và an ninh chung c?a th? gi?i.

Thông tín viên ?ài RFI t? Washington, Anne Corpet t??ng thu?t :

"K? k? ni?m m?t tr?m n?m k?t thúc ?? Nh?t Th? Chi?n s? là m?t kho?nh kh?c r?t ??p. T?ng th?ng M? ?ã cho bi?t nh? trên tr??c khi lên lên ???ng sang Paris. Luôn thu hút m?i chú ý v? mình, Donald Trump nói thêm : Các nhà lãnh ??o trên th? gi?i s? ??n Paris và nh?t là h? bi?t r?ng n??c M? c?ng s? hi?n di?n ? ?ó. Ch? nhân Nhà Tr?ng s? tham gia bu?i t?i Kh?i Hoàn Môn vào ngày 11 tháng 11 nh?ng ông s? không d? Di?n ?àn Hòa Bình. ?ây là n?i mà ??i tho?i ?a ph??ng là kim ch? nam trong quan h? qu?c t?.

Donald Trump ?ánh c??c trên t??ng quan l?c l??ng và ông thích áp ??t quan ?i?m trong các cu?c ??i tho?i song ph??ng h?n là tìm ki?m ??ng thu?n v?i nhi?u ??i tác cùng m?t lúc.

T?ng th?ng Hoa K? làm vi?c v?i nguyên th? Pháp Emmanuel Macron vào sáng nay. Ngoài ra, Nhà Tr?ng không d? trù h?p song ph??ng v?i t?ng th?ng Nga. Th? nh?ng Donald Trump cho bi?t ông s? g?p Vladimir Putin trong b?a ?n tr?a cùng v?i nhi?u v? lãnh ??o khác.

Theo l?i m?t quan ch?c M?, s? hi?n di?n c?a t?ng th?ng Trump t?i Paris l?n này nh?m nh?c nh? ??n vai trò quan tr?ng c?a Washington ??i v?i châu Âu trong qua kh?c và ngày nay, Hoa K? v?n chi?m m?t v? trí quan tr?ng ??i v?i hòa bình và an ninh c?a châu Âu. Dù v?y ch?c ch?n là Donald Trump s? nhân c? h?i này nh?c l?i v?i các ??ng minh r?ng b?o v? châu Âu ?è n?ng lên túi ti?n c?a ng??i dân M?".

Cu?ng chu? ?ê?
 
R?t ti?c, th?i h?n k?t n?i ?? h?t.