xổ số trực tuyến

Th?i s?, th?ng tin tr?c ti?p - ?ài phát thanh qu?c t? Pháp - RFI

 
Nghe T?i n?p Podcast
  • 13h00 - 13h17 GMT
    Th?ng tin 11/11 13h00 GMT
  • 13h17 - 14h00 GMT
    Ph?n còn l?i c?a ch??ng trình 11/11 13h17 GMT
?? khai thác h?t n?i dung truy?n th?ng ?a ph??ng ti?n, b?n ph?i có ph?n b? tr? Flash trong trình duy?t c?a b?n. ?? có th? k?t n?i, b?n ph?i kích ho?t các cookie trong tham s? trình duy?t c?a b?n. ?? l??t web nhanh nh?t, website RFI t??ng thích v?i nh?ng trình duy?t sau ?ay : Internet Explorer 8 và +, Firefox 10 và +, Safari 3 và +, Chrome 17 và + v.v..
RFI - Trang Nh?t Th?ng tin 24H qua
Video
Xem t?t c? các vidéo
T?p chí
Chuyên m?c
H?c ti?ng Pháp
 
R?t ti?c, th?i h?n k?t n?i ?? h?t.
xổ số trực tuyến