Mon, 12 Nov 2018 15:23:54 GMT NAM THáI BìNH D??NG Qu?n ??o Marshall t? cáo Trung Qu?c xam ph?m ch? quy?n http://www.charlesrandylance.com/chau-a/20181112-nam-thai-binh-duong-marshall-to-cao-trung-quoc-xam-pham-chu-quyen V?i m?t phi?u khác bi?t, n? t?ng th?ng qu?n ??o Marshall h?m 12/11/2018 ?? thoát ???c m?t ki?n ngh? b?t tín nhi?m trong ???ng t? k? tóc. Bà Hilda Heine t? cáo chính quy?n B?c Kinh gi?t day phe ??i l?p ?? ra ki?n ngh? do d? án thành l?p thiên ?àng thu? b? c?n tr?. B9A9DED3-C4F2-442F-9DD1-239BDC440FD0 Mon, 12 Nov 2018 15:23:54 GMT Wikipedia Tú Anh BáN ??O TRI?U TIêN B?c Tri?u Tiên b? t? c?t gi?u tên l?a và duy trì c?n c? http://www.charlesrandylance.com/chau-a/20181112-bac-trieu-tien-binh-nhuong-cat-dau-ten-lua-va-duy-tri-can-cu M?t vi?n nghiên c?u chi?n l??c M? h?m 12/11/2018 cho bi?t: ?? nh?n d?ng ít nh?t 13 trong s? 20 c?n c? tên l?a c?a B?c Tri?u Tiên ???c th?m ??nh còn b? gi?u. ?ay là m?t thách th?c ??i v?i chính quy?n Donald Trump ?ang hy v?ng thuy?t ph?c ???c Kim Jong Un t? b? v? khí h?t nhan và tên l?a t?m xa. 33679B04-088C-4716-BE3A-67A9D08C1A6D Mon, 12 Nov 2018 15:18:33 GMT Reuters Tú Anh PHáP - HòA BìNH Paris m?ng 100 n?m Th? Chi?n ch?m d?t, nh?ng lo cho Hòa bình http://www.charlesrandylance.com/phap/20181112-paris-mung-100-nam-ket-thuc-the-chien-nhung-lo-cho-hoa-binh Các báo Pháp s? ra ??u tu?n, ngày 12/11/2018, dành nhi?u bài v? cho l? k? ni?m 100 n?m ch?m d?t Th? Chi?n I h?m qua, 11/11 t?i Paris, ???c s? tham gia c?a kho?ng 80 nguyên th? và th? t??ng. Le Figaro ch?y tít trang nh?t ? L?i hi?u tri?u vì Hòa bình c?a t?ng th?ng Pháp ?. Les Echos có bài nh?n ??nh : ? Paris m?ng 100 n?m Th? Chi?n ch?m d?t, nh?ng lo cho Hòa bình ?. 821FA68D-A92D-4B00-8785-C2612EB24479 Mon, 12 Nov 2018 15:02:55 GMT REUTERS/Gonzalo Fuentes Tr?ng Thành HOA K? Cháy ? California: G?n 30 ng??i ch?t, hàng tr?m ng??i m?t tích http://www.charlesrandylance.com/quoc-te/20181112-chay-o-california-gan-30-nguoi-chet-hang-tram-mat-tich-trong-bien-lua T?i mi?n ??ng n??c M?, c?n b?o l?a ti?p t?c thiêu h?y hàng ch?c ngàn hecta ? bang California : 29 ng??i ch?t, 250.000 dan di t?n. Kh?ng có hy v?ng ng?n ch?n bi?n l?a lan r?ng vì gió m?nh. B? n?ng nh?t là khu v?c phía b?c, m?t ph?n l?n thành ph? Paradise b? ??t cháy v?i hàng tr?m ng??i m?t tích. Khu v?c th? hai, g?n Los Angeles, thành ph? ven bi?n Malibu b? bao vay, toàn b? dan c? ?? di t?n. BC2A31F0-CBBA-4CED-BDE9-9C5341F85C5D Mon, 12 Nov 2018 14:51:43 GMT REUTERS/Eric Thayer Tú Anh HOA K? - CH?U ?U M? v?n ph?i g?n bó v?i chau ?u vì l?i ích chi?n l??c và kinh t? http://www.charlesrandylance.com/quoc-te/20181112-my-van-phai-gan-bo-voi-chau-au-vi-loi-ich-chien-luoc-va-kinh-te T? khi lên c?m quy?n t?ng th?ng Trump liên t?c uy hi?p các ??ng minh chau ?u, khi thì chú tr?ng vào v? qu?c phòng, lúc thì xoáy vào th??ng m?i. Nh?ng l?i nói kh?ng ?i ??i v?i vi?c làm. T? g?n hai n?m qua, Hoa K? v?n r?t g?n bó v?i L?c ??a Già. WB135859-RFI-VI-20181112 Mon, 12 Nov 2018 14:39:43 GMT Christophe Petit Tesson/via REUTERS Thanh Hà QU?C T? - TIN V?N TIN ??C NHANH http://www.charlesrandylance.com/quoc-te/20181112-tin-doc-nhanh D5A7DECC-E0D8-4676-8774-DAC0A091B437 Mon, 12 Nov 2018 14:20:08 GMT RFI INTERNET Internet: Hàng ch?c n??c và ??i t?p ?oàn c?ng ngh? ky L?i Kêu G?i Paris http://www.charlesrandylance.com/quoc-te/20181112-internet-hang-chuc-nuoc-va-dai-tap-doan-cong-nghe-ky-loi-keu-goi-paris Theo ?? ngh? c?a Pháp, hàng ch?c qu?c gia trên th? gi?i và m?t s? ??i t?p ?oàn trong l?nh v?c c?ng ngh?, trong ?ó có Microsoft, vào h?m nay 12/11/2018, s? ky tên vào v?n ki?n mang tên ? L?i Kêu G?i Paris ? v? lòng tin và an ninh trong kh?ng gian m?ng ?. Nh?ng bên ky vào l?i kêu g?i cam k?t n? l?c ??u tranh ch?ng nh?ng m?i ?e d?a nh?m vào Internet. 2D8F96DD-A5A5-4232-A2AF-F9F21DE5FE9B Mon, 12 Nov 2018 14:16:28 GMT REUTERS/Charles Platiau Mai Van ANH QU?C - BREXIT Brexit: Th? t??ng Anh có nguy c? m?t ?a s? ? Ngh? Vi?n http://www.charlesrandylance.com/quoc-te/20181112-brexit-thu-tuong-anh-co-nguy-co-mat-da-so-o-nghi-vien Càng g?n ??n ngày Luan ??n r?i b? Liên Hi?p Chau ?u, càng có nhi?u tuyên b? nghi ng? v? kh? n?ng Ngh? Vi?n Anh Qu?c b? phi?u tán ??ng th?a thu?n v?i Bruxelles mà th? t??ng Theresa May dày c?ng ?àm phán. H?ng tin Anh Reuters ngày h?m nay, 12/11/2018 ?? trích d?n m?t c?u b? tr??ng Anh cho r?ng bà May s? kh?ng có ???c ?a s? ? Ngh? Viên v? m?t th?a thu?n Brexit v?i Liên Hi?p Chau ?u. WB135850-RFI-VI-20181112 Mon, 12 Nov 2018 13:50:09 GMT REUTERS/Clodagh Kilcoyne/File Photo Mai Van Y--Libya Y t? ch?c h?i ngh? qu?c t? v? Libya http://www.charlesrandylance.com/quoc-te/20181112-y-to-chuc-hoi-nghi-quoc-te-ve-libya Sau Pháp, ??n l??t Y t? ch?c vào h?m nay, 12/11/2018, m?t h?i ngh? qu?c t? v? Libya t?i thành ph? Palermo, v?i m?c tiêu nh?m t?i là ??a ??t n??c B?c Phi này ra kh?i kh?ng ho?ng chính tr?, ?i vào ti?n trình b?u c? vào n?m t?i ?ay. Libya ?? t?ng là thu?c ??a c?a Y tr??c ?ay. WB135849-RFI-VI-20181112 Mon, 12 Nov 2018 13:37:30 GMT REUTERS/Hani Amara Mai Van 100 N?M TH? CHI?N Bài h?c Th? Chi?n: Guterres, Merkel báo ??ng hoà bình b? ?e d?a http://www.charlesrandylance.com/quoc-te/20181112-bai-hoc-the-chien-guterres-merkel-bao-dong-hoa-binh-bi-de-doa ? D? án hoà bình c?a chau ?u ? sau n?m 1945 ?ang b? ?e d?a vì làn sóng ch? ngh?a dan t?c c?c ?oan và dan túy. Trên ?ay là phát bi?u h?m 11/11/2018 c?a th? t??ng ??c Angela Merkel, ???c t?ng th? ky Liên Hi?p Qu?c chia s? t?i Di?n ?àn Hoà Bình, m?t sáng ki?n c?a Pháp nhan 100 n?m Th? Chi?n I k?t thúc. WB135848-RFI-VI-20181112 Mon, 12 Nov 2018 13:34:31 GMT REUTERS/Gonzalo Fuentes/Pool Tú Anh SYRIA Syria: L?c l??ng ? R?p - Kurdistan ph?n c?ng quan thánh chi?n http://www.charlesrandylance.com/quoc-te/20181112-syria-luc-luong-a-rap-kurdistan-phan-cong-quan-thanh-chien ? L?c l??ng ? R?p – Kurdistan FDS, ???c Hoa K? h?u thu?n, th?ng báo vào h?m qua, 11/11/2018, m? l?i chi?n d?ch ph?n c?ng vào quan thánh chi?n c?a t? ch?c Nhà N??c H?i Giáo ? mi?n ??ng Syria. Chi?n d?ch ???c kh?i ??ng ?? b? ng?ng ??t ng?t trong 10 ngày qua do c?ng th?ng v?i Th? Nh? K?. WB135847-RFI-VI-20181112 Mon, 12 Nov 2018 13:28:22 GMT Delil souleiman / AFP Mai Van MI?N ?I?N - ASEAN H? s? Rohingya n?i c?m t?i Th??ng ??nh ASEAN ? Singapore http://www.charlesrandylance.com/chau-a/20181112-ho-so-rohingya-noi-com-tai-thuong-dinh-asean-o-singapore Singapore b??c vào m?t tu?n l? s?i ??ng v? m?t ngo?i giao v?i Th??ng ??nh ASEAN l?n th? 33 chính th?c m? ra t? ngày 12 ??n 15/11/2018. Phát bi?u trong khu?n kh? di?n ?àn doanh nghi?p ASEAN, th? t??ng Ly Hi?n Long kêu g?i các ??i tác ??ng Nam á ??y m?nh ti?n trình h?i nh?p trong b?i c?nh m? hình ?a ph??ng ?ang b? ?e d?a, chi?n tranh th??ng m?i M? - Trung leo thang. Ngoài h? s? kinh t?, h? s? ng??i Rohingya t?i Mi?n ?i?n là m?t trong nh?ng tr?ng tam c?a th??ng ??nh l?n này. WB135844-RFI-VI-20181112 Mon, 12 Nov 2018 10:47:03 GMT REUTERS/Athit Perawongmetha Thanh Hà HOA K? - TRUNG QU?C Bi?n ??ng: L?n ??u tiên M? ?òi Trung Qu?c rút tên l?a kh?i Tr??ng Sa http://www.charlesrandylance.com/chau-a/20181112-bien-dong-lan-dau-tien-my-doi-trung-quoc-rut-ten-lua-khoi-truong-sa Tr??c th?m các h?i ngh? Th??ng ??nh ASEAN và Th??ng ??nh ??ng á EAS t?i Singapore (13-15/11/2018), n?i v?n ?? Bi?n ??ng ch?c ch?n s? ???c g?i lên, Washington ngày 09 /11/2018 ?? t?ng c??ng ?áng k? s?c ép trên B?c Kinh nhan ??i Tho?i Ngo?i Giao và An Ninh M?-Trung th??ng niên t?i th? ?? Hoa K?. Kh?ng nh?ng th?ng th?ng bác b? yêu c?u c?a Trung Qu?c, mu?n M? d?ng các chi?n d?ch tu?n tra ? Bi?n ??ng, M? còn c?ng khai lên ti?ng ?òi B?c Kinh ph?i tri?t thoái các lo?i tên l?a ra kh?i các ??o nhan t?o mà Trung Qu?c ?? b?i ??p ? vùng qu?n ??o Tr??ng Sa. WB135843-RFI-VI-20181112 Mon, 12 Nov 2018 09:32:45 GMT REUTERS/Leah Millis Tr?ng Ngh?a QU?C T? - TIN V?N TIN ??C NHANH http://www.charlesrandylance.com/quoc-te/20181111-tin-doc-nhanh DD10F1A5-A9A9-451D-B4C5-493B6A3F90E0 Sun, 11 Nov 2018 13:37:42 GMT RFI TRUNG M? - DI D?N Hoa K? : ?oàn l? hành Trung M? ti?p t?c "b?c ti?n" http://www.charlesrandylance.com/quoc-te/20181111-hoa-ky-doan-lu-hanh-trung-my-tiep-tuc-bac-tien Hàng ngàn di dan Honduras, Guatemala ?? ??n Queretaro, mi?n trung Mêhic?, trên ???ng v?n ly tìm mi?n ??t h?a ? Hoa K?. Cho dù m?t nh?c, g?n 2.000 ng??i v?a v??t thêm m?t ch?ng ???ng dài ti?n v? biên gi?i M?. 4FB823EA-DC34-4211-B0C4-817D4D9075F4 Sun, 11 Nov 2018 13:24:00 GMT REUTERS/Go Nakamura Tú Anh M? - B?U C? B?u c? gi?a k? t?i M? : Bang Florida ki?m l?i phi?u http://www.charlesrandylance.com/quoc-te/20181111-bau-cu-giua-ky-tai-my-bang-florida-kiem-lai-phieu N?m ngày sau b?u c? gi?a k? t?i M?, bang Florida v?n ch?a có k?t qu? chính th?c v? danh tính tan th?ng ??c và th??ng ngh? s? m?i. Ngày 10/11/2018, chính quy?n bang này quy?t ??nh cho ki?m l?i phi?u, k?t qu? chính th?c s? ch? ???c c?ng b? vào ngày 15/11/2018. 27DFDC86-3119-4EC7-84E9-AADEC32712DC Sun, 11 Nov 2018 13:09:42 GMT REUTERS/Kevin Kolczynski và Joshua Roberts Thanh Hà TH? CHI?N I - K? NI?M Anh, úc, New Zealand, ?n ?? k? ni?m 100 n?m ch?m d?t Th? Chi?n I http://www.charlesrandylance.com/quoc-te/20181111-anh-uc-new-zealand-an-do-ky-niem-100-nam-cham-dut-the-chien-i Ngày 11/11/2018, New Zealand, úc và ?n ?? l?n l??t k? ni?m tròn 100 n?m ch?m d?t Th? Chi?n I và t??ng nh? ??n 150.000 quan nhan c?a ba n??c hy sinh khi sát cánh cùng quan ??ng minh trên chi?n tr??ng chau ?u. 7863DC99-68E1-4F19-A58F-CD63C42DE887 Sun, 11 Nov 2018 12:47:56 GMT REUTERS/David Gray RFI UKRAINA - LY KHAI Ukraina : L?nh th? ly khai b?u "t?ng th?ng và qu?c h?i" http://www.charlesrandylance.com/quoc-te/20181111-ukraina-lanh-tho-ly-khai-bau-tong-thong-va-quoc-hoi Phe than Nga ki?m soát hai t?nh Donetsk và Lougansk ? mi?n ??ng Ukraina ly khai, t? ch?c b?u t?ng th?ng và ngh? vi?n, b?t ch?p khuy?n cáo c?a Kiev và chau ?u. A4363C3C-B13C-4F60-97A5-2309C745114F Sun, 11 Nov 2018 12:19:29 GMT REUTERS/Alexander Ermochenko Tú Anh TH? CHI?N I - K? NI?M Th? Chi?n I v? l?i b?n ?? th? gi?i http://www.charlesrandylance.com/quoc-te/20181111-the-chien-i-ve-lai-ban-do-the-gioi Các ?? ch? t?i chau ?u s?p ?? cùng v?i cu?c ??i Chi?n Th? Nh?t. T? ?? ch? Nga ??n áo - Hung hay ?? ch? Ottoman, b?n ?? chau ?u và Trung ??ng ???c v? l?i. 4D580F7A-0E60-458E-8FEA-8BA97674BBC7 Sun, 11 Nov 2018 11:17:16 GMT herodote.net Thanh Hà TH? CHI?N I - K? NI?M 1914-1918 : Cu?c chi?n th?m kh?c kéo dài 52 tháng http://www.charlesrandylance.com/phap/20181111-1914-1918-cuoc-chien-tham-khoc-keo-dai-52-thang Th? Chi?n Th? Nh?t l?i kéo 70 qu?c gia trên th? gi?i vào vòng xoáy c?a chi?n tranh. Trong s? ?y, kh?ng ít v?n còn là nh?ng thu?c ??a c?a Anh, Pháp, Nga hay ??c vào ??u th? k? XX. 9ECBDD6C-A233-4DF6-A9A6-E4095C87CE3C Sun, 11 Nov 2018 11:06:19 GMT STR / AFP Thanh Hà RFI - Trang Nh?t-RFI http://www.charlesrandylance.com/RFI%20-%20Trang%20Nh%E1%BA%A5t/rss http://www.charlesrandylance.com/ RFI http://www.charlesrandylance.com/bundles/aefhermesrfi/img/rfi-logo.png?version=20180201121500