Nghe T?i n?p Podcast
 • 13h00 - 13h17 GMT
  Th?ng tin 12/11 13h00 GMT
 • 13h17 - 14h00 GMT
  Ph?n còn l?i c?a ch??ng trình 12/11 13h17 GMT
?? khai thác h?t n?i dung truy?n th?ng ?a ph??ng ti?n, b?n ph?i có ph?n b? tr? Flash trong trình duy?t c?a b?n. ?? có th? k?t n?i, b?n ph?i kích ho?t các cookie trong tham s? trình duy?t c?a b?n. ?? l??t web nhanh nh?t, website RFI t??ng thích v?i nh?ng trình duy?t sau ?ay : Internet Explorer 8 và +, Firefox 10 và +, Safari 3 và +, Chrome 17 và + v.v..

?i?n tho?i di ??ng / Máy tính b?ng

Trên kh?p th? gi?i, h?y ??n v?i kh?ng gian và các ch??ng trình c?a RFI trên ?i?n tho?i di ??ng và máy tính b?ng ??c nh?ng tin th?i s? m?i nh?t ho?c h?c ti?ng Pháp b?ng cách truy n?p các ?ng d?ng c?a chúng t?i.

RFI trên iOs

Các bài vi?t, phóng s?, ch??ng trình phát thanh, am thanh, ?ài phát thanh tr?c ti?p và theo yêu c?u, báo tin kh?n trên trang ch? - t?t c? nh?ng ch??ng trình c?a RFI v? th?i s? Pháp và qu?c t? có s?n trên iPhone và iPad c?a b?n, b?ng 11 ngo?i ng?.

Nh? có trang danh m?c ?a thích, h?y t?o m?t ?ng d?ng riêng cho b?n và l?p m?t danh sách các n?i dung ?a thích, t?i v? máy ?? nghe mà kh?ng c?n k?t n?i.

H?y t?i n?p phiên b?n m?i c?a ?ng d?ng ?? truy c?p d? dàng các bài vi?t và các ch??ng trình sáng t?o, t??ng tác, ?a truy?n th?ng c?a RFI.

Th? ti?ng: 11 th? ti?ng
Truy n?p mi?n phí

Th?i s? và ?ài phát thanh tr?c ti?p và phát sau, tin t?c Pháp: Nghe ?ài tr?c ti?p, ch??ng trình.

Th? ti?ng: 13 th? ti?ng
Truy n?p mi?n phí

V?i ?ng d?ng này, b?n h?c ti?ng Pháp nh? gi?i trí qua hai lo?t chuy?n trinh thám truy?n thanh. Chuyên v? gi?ng d?y ti?ng Pháp nh? m?t ngo?i ng?, RFI gi?i thi?u v?i b?n nh?ng n?i dung ??c bi?t dành cho ng??i m?i h?c.

?ó là nh?ng m?u chuy?n truy?n thanh trong hai lo?t chuy?n trinh thám song ng?, v?i 8 ngo?i ng? ?i kèm các bài t?p (Anh, Hoa, ? R?p, Farsi -Iran, Tay Ban Nha, Nga, B? ?ào Nha, Vi?t). úng d?ng c?ng cho phép b?n chia s? kinh nghi?m và k?t qu? h?c t?p v?i các m?ng x? h?i, liên l?c và giao l?u v?i nh?ng ng??i s? d?ng khác.

Phiên b?n rút g?n c?a ?ng d?ng này mi?n phí. Nh?ng ?? có ???c các h? s? c?a t?t c? các m?u chuy?n, b?n ph?i mua phiên b?n ??y ??.

Th? ti?ng: 8 th? ti?ng
Truy n?p mi?n phí

RFI trên Android

Các bài vi?t, phóng s?, ch??ng trình phát thanh, am thanh, ?ài phát thanh tr?c ti?p và theo yêu c?u, báo tin kh?n trên trang ch? - t?t c? nh?ng ch??ng trình c?a RFI v? th?i s? Pháp và qu?c t? có s?n trên Android, b?ng 11 ngo?i ng?.

Nh? có trang danh m?c ?a thích, h?y t?o m?t ?ng d?ng riêng cho b?n và l?p m?t danh sách các n?i dung ?a thích, t?i v? máy ?? nghe mà kh?ng c?n k?t n?i.

H?y t?i n?p phiên b?n m?i c?a ?ng d?ng ?? truy c?p d? dàng các bài vi?t và các ch??ng trình sáng t?o, t??ng tác, ?a truy?n th?ng c?a RFI.

Th? ti?ng: 11 th? ti?ng
Truy n?p mi?n phí:
Google Play Amazon App Shop

Th?i s? và ?ài phát thanh tr?c ti?p và phát sau, tin t?c Pháp: Nghe ?ài tr?c ti?p, ch??ng trình.

Th? ti?ng: 13 th? ti?ng
Truy n?p mi?n phí

V?i ?ng d?ng này, b?n h?c ti?ng Pháp nh? gi?i trí qua hai lo?t chuy?n trinh thám truy?n thanh. Chuyên v? gi?ng d?y ti?ng Pháp nh? m?t ngo?i ng?, RFI gi?i thi?u v?i b?n nh?ng n?i dung ??c bi?t dành cho ng??i m?i h?c.

?ó là nh?ng m?u chuy?n truy?n thanh trong hai lo?t chuy?n trinh thám song ng?, v?i 8 ngo?i ng? ?i kèm các bài t?p (Anh, Hoa, ? R?p, Farsi -Iran, Tay Ban Nha, Nga, B? ?ào Nha, Vi?t). úng d?ng c?ng cho phép b?n chia s? kinh nghi?m và k?t qu? h?c t?p v?i các m?ng x? h?i, liên l?c và giao l?u v?i nh?ng ng??i s? d?ng khác.

Phiên b?n rút g?n c?a ?ng d?ng này mi?n phí. Nh?ng ?? có ???c các h? s? c?a t?t c? các m?u chuy?n, b?n ph?i mua phiên b?n ??y ??.

Th? ti?ng: 8 th? ti?ng
Truy n?p mi?n phí

RFI trên Windows

Các bài vi?t, phóng s?, ch??ng trình phát thanh, am thanh, ?ài phát thanh tr?c ti?p và theo yêu c?u, báo tin kh?n trên trang ch? - t?t c? nh?ng ch??ng trình c?a RFI v? th?i s? Pháp và qu?c t? có s?n trên Windows Phone 8, b?ng 11 ngo?i ng?.

H?y t?i n?p phiên b?n m?i c?a ?ng d?ng ?? truy c?p d? dàng các bài vi?t và các ch??ng trình sáng t?o, t??ng tác, ?a truy?n th?ng c?a RFI.

Th? ti?ng: 11 th? ti?ng
Truy n?p mi?n phí

FRANCE 24 - MCD - RFI là m?t ?ng d?ng r?t phong phú bao g?m các th?ng tin và ch??ng trình c?a m?t ?ài truy?n hinh và hai ?ài phát thanh qu?c t? Pháp.

?ng d?ng này cho phép: theo d?i tr?c ti?p th?i s? qu?c t? b?ng b?y ng?n ng?: Pháp, Anh, ? R?p, Nga, Hoa, Vi?t, Haoussa; nh?n các báo ??ng kh?n; xem ho?c nghe, tr?c ti?p ho?c phát sau, t?t c? các ch??ng trình phát thanh và truy?n hình c?a các ?ài này; chia s? th?ng tin v?i b?n bè.

Th? ti?ng: 12 th? ti?ng
Truy n?p mi?n phí

Nghe RFI b?ng ?i?n tho?i

? Phi nghe v?i Orange

 • Cameroon: B?m s? 9000
 • B? Bi?n Ngà: B?m s? 734
 • Niger: B?m s? 734
 • Mali: B?m s? 37 433
 • Sénégal: B?m s? 201 201
 • C?ng hòa Trung Phi: B?m s? 734

? Hoa K? nghe v?i Audionow

 • Nghe RFI tr?c ti?p: B?m s? (832) 225-5399
 • Nghe b?n tin m?i nh?t c?a RFI: B?m s? (832) 225-5398
 • Nghe RFI tr?c ti?p ? chau Phi: B?m s? (213) 493-0290
 
R?t ti?c, th?i h?n k?t n?i ?? h?t.