Nghe T?i n?p Podcast
  • 13h00 - 13h17 GMT
    Th?ng tin 12/11 13h00 GMT
  • 13h17 - 14h00 GMT
    Ph?n còn l?i c?a ch??ng trình 12/11 13h17 GMT
?? khai thác h?t n?i dung truy?n th?ng ?a ph??ng ti?n, b?n ph?i có ph?n b? tr? Flash trong trình duy?t c?a b?n. ?? có th? k?t n?i, b?n ph?i kích ho?t các cookie trong tham s? trình duy?t c?a b?n. ?? l??t web nhanh nh?t, website RFI t??ng thích v?i nh?ng trình duy?t sau ?ay : Internet Explorer 8 và +, Firefox 10 và +, Safari 3 và +, Chrome 17 và + v.v..
CH?U á

TT Hàn Qu?c cách ch?c b? tr??ng Tài Chính và chánh v?n phòng

media B? tr??ng Tài chính Hàn Qu?c Kim Dong-Yeon b? cách ch?c ngày 09/11/2018. REUTERS/Kim Hong-Ji

Ngày 09/11/2018, t?ng th?ng Hàn Qu?c Moon Jae In cách ch?c b? tr??ng tr??ng Tài Chính và chánh v?n phòng, ???c cho là hai nhà ho?ch ??nh tài chính c?a ??t n??c. Quy?t ??nh này cho th?y các chính sách kinh t? và xã h?i ??y tham v?ng c?a t?ng th?ng theo khuynh h??ng trung t? ?ã không mang l?i k?t qu? kh? quan k? t? khi ông nh?m ch?c cách ?ây m?t n?m r??i và v?n còn r?t nhi?u b?t ??ng ?? gi?i quy?t v?n ?? này.

Thông tín viên RFI Frédéric Ojardias t??ng trình t? Seoul :

« Ông Jang Ha Sung, chánh v?n phòng t?ng th?ng, là ng??i ki?n t?o chính sách ???c g?i là « t?ng tr??ng nh? thu nh?p » do t?ng th?ng Moon Jae In ti?n hành.

Chính sách phân ph?i l?i này nh?m m?c ?ích gi?m b?t b?t công xã h?i và thúc ??y t?ng tr??ng nh? t?ng l??ng ??i v?i nh?ng m?c l??ng th?p nh?t. Nh? ?ó, m?c l??ng t?i thi?u ??t nhiên t?ng thêm 16% và th?i gian làm vi?c t?i ?a theo quy ??nh t? 68 gi? xu?ng còn 52 gi? m?i tu?n.

Tuy nhiên, phe ch? trích cáo bu?c nh?ng bi?n pháp này l?i t?o hi?u ?ng ng??c so v?i d? ki?n. Vi?c tuy?n d?ng nhân viên b? gi?m, m?t s? doanh nghi?p nh? ph?i sa th?i nhân viên, tình tr?ng th?t nghi?p t?ng thêm 0,4% trong vòng m?t n?m và hi?n ? m?c 3,8%.

M?c ?? uy tín c?a t?ng th?ng Hàn Qu?c b? s?t gi?m. Th?c v?y, tình tr?ng kinh t? luôn ???c ng??i Hàn Qu?c ?ánh giá quan tr?ng h?n là sáng ki?n hòa bình ??i v?i B?c Tri?u Tiên.

Hai quan ch?c tài chính c?a chính ph? b? cách ch?c th??ng b?t ??ng trong cách gi?i quy?t các v?n ?? kinh t?. Quy?t ??nh này cho th?y s? chuy?n h??ng ??n m?t chính sách kinh t? t? do h?n ».

 
R?t ti?c, th?i h?n k?t n?i ?? h?t.