Nghe T?i n?p Podcast
  • 13h00 - 13h17 GMT
    Th?ng tin 12/11 13h00 GMT
  • 13h17 - 14h00 GMT
    Ph?n còn l?i c?a ch??ng trình 12/11 13h17 GMT
?? khai thác h?t n?i dung truy?n th?ng ?a ph??ng ti?n, b?n ph?i có ph?n b? tr? Flash trong trình duy?t c?a b?n. ?? có th? k?t n?i, b?n ph?i kích ho?t các cookie trong tham s? trình duy?t c?a b?n. ?? l??t web nhanh nh?t, website RFI t??ng thích v?i nh?ng trình duy?t sau ?ay : Internet Explorer 8 và +, Firefox 10 và +, Safari 3 và +, Chrome 17 và + v.v..
CH?U á

M? yêu c?u Trung Qu?c ng?ng quan s? hóa Bi?n ??ng

media Ngo?i tr??ng M? Mike Pompeo và chánh v?n phòng ??i ngo?i ??ng CS Trung Qu?c D??ng Khi?t Trì trong cu?c h?p báo ngày 09/11/2018 t?i Washington. REUTERS/Leah Millis

M? và Trung Qu?c không ng?ng cáo bu?c nhau gây c?ng th?ng ? Bi?n ?ông trong khuôn kh? cu?c ??i tho?i th??ng niên 2+2 v? an ninh và ngo?i giao t?i Washington ngày 09/11/2018.

Theo hãng tin AFP, tr? l?i h?p báo sau bu?i làm vi?c v?i phái ?oàn Trung Qu?c, chánh v?n phòng ??i ngo?i ??ng C?ng S?n Trung Qu?c D??ng Khi?t Trì và b? tr??ng Qu?c Phòng Ng?y Ph??ng Hòa, ngo?i tr??ng M? Mike Pompeo nh?n m?nh : « Chúng tôi ti?p t?c quan ng?i v? các ho?t ??ng c?a Trung Qu?c và quá trình quân s? hóa ? Bi?n ?ông. Chúng tôi yêu c?u Trung Qu?c tôn tr?ng các cam k?t c?a mình trong l?nh v?c này ».

B? tr??ng Qu?c Phòng M? James Mattis kêu g?i « gi?m nguy c? tính toán sai l?m » có th? d?n ??n các cu?c ??i ??u quân s? ? Bi?n ?ông.

V? phía phái ?oàn Trung Qu?c, ông D??ng Khi?t Trì kh?ng ??nh B?c Kinh kiên quy?t tránh m?i va ch?m t?i Bi?n ?ông, ??ng th?i yêu c?u M? ng?ng ?i?u chi?n h?m và chi?n ??u c? ??n g?n các ??o mà B?c Kinh ?òi ch? quy?n, c?ng nh? ch?m d?t các « hành ??ng phá ho?i ch? quy?n c?a Trung Qu?c » t?i Bi?n ?ông.

Ông D??ng Khi?t Trì c?ng kêu g?i Washington ch?m d?t « can thi?p vào chuy?n n?i b? c?a Trung Qu?c » liên quan ??n nhân quy?n, ng? ý ??n các tr?i c?i t?o ng??i Duy Ngô Ngh? và s?c dân thi?u s? H?i Giáo ? Tân C??ng.

« cu?c ??i tho?i mang tính xây d?ng và h?u ngh? », theo ngo?i tr??ng M?, AFP cho r?ng hai n??c không tìm cách che gi?u nh?ng b?t ??ng sâu s?c trong nhi?u ch? ?? quan tr?ng. Tuy nhiên, ông Pompeo tr?n an r?ng s? tránh « m?t cu?c chi?n tranh l?nh m?i ».

Th??ng m?i và h?t nhân B?c Tri?u Tiên

C?ng trong bu?i h?p báo, ??i di?n cho ngành ngo?i giao Trung Qu?c V??ng Khi?t Trì tuyên b? hy v?ng ?ôi bên s?m tìm ra ??ng thu?n. Ngo?i tr??ng M? Pompeo thì tránh ?? c?p nhi?u t?i ch? ?? này.

V? h?t nhân B?c Tri?u Tiên, Mike Pompeo kêu g?i B?c Kinh duy trì áp l?c lên chính quy?n Bình Nh??ng, h?p tác v?i Washington nh?m t?ng c??ng các bi?n pháp tr?ng ph?t B?c Tri?u Tiên cho t?i khi nào qu?c gia này bãi b? hoàn toàn các ch??ng trình h?t nhân.

?áp l?i ngo?i tr??ng M?, chánh V?n Phòng ??i Ngo?i c?a ??ng C?ng S?n Trung Qu?c, V??ng Khi?t Trì, nh?c l?i l?p tr??ng c?a B?c Kinh : « ?ng h? công cu?c phi h?t nhân hóa trên bán ??o Tri?u Tiên, thúc ??y hòa bình và ?n ??nh trong khu v?c qua ??i tho?i và ?àm phán » và Trung Qu?c « ti?p t?c th?c hi?n nghiêm ch?nh » các ngh? quy?t c?a H?i ??ng B?o An Liên Hi?p Qu?c.

B?c Kinh c?ng hy v?ng M? và B?c Tri?u Tiên chóng n?i l?i ?àm phán sau khi Washington hoãn cu?c g?p hôm 08/11/2018 v?i phó ch? t?ch ??ng Lao ??ng B?c Tri?u Tiên, Kim Yong Chol. Nhân v?t này ???c coi là cánh tay m?t c?a ch? t?ch Kim Jong Un.

Phát bi?u ngày 09/11/2018, ??i s? Hoa K? t?i Liên Hi?p Qu?c Nikki Haley gi?i thích phía Bình Nh??ng ch?a s?n sàng. Còn ngo?i tr??ng Hàn Qu?c Kang Kyung Wha cho bi?t Bình Nh??ng và Washington ?ang tìm ki?m m?t th?i ?i?m thích h?p cho cu?c g?p ???c d? trù gi?a các ông Mike Pompeo và Kim Yong Chol.

Cu?ng chu? ?ê?
 
R?t ti?c, th?i h?n k?t n?i ?? h?t.