Nghe T?i n?p Podcast
  • 13h00 - 13h17 GMT
    Th?ng tin 12/11 13h00 GMT
  • 13h17 - 14h00 GMT
    Ph?n còn l?i c?a ch??ng trình 12/11 13h17 GMT
?? khai thác h?t n?i dung truy?n th?ng ?a ph??ng ti?n, b?n ph?i có ph?n b? tr? Flash trong trình duy?t c?a b?n. ?? có th? k?t n?i, b?n ph?i kích ho?t các cookie trong tham s? trình duy?t c?a b?n. ?? l??t web nhanh nh?t, website RFI t??ng thích v?i nh?ng trình duy?t sau ?ay : Internet Explorer 8 và +, Firefox 10 và +, Safari 3 và +, Chrome 17 và + v.v..
CH?U á

Sau c? b?p, M?-Trung ? n?n gan ? nhau qua ??i tho?i

media (?nh minh h?a) - B? tr??ng Qu?c Phòng M? Jim Mattis và ??ng nhi?m Trung Qu?c Ng?y Ph??ng Hoà t?i Singapore, 18/10/2018. REUTERS/Phil Stewart/File Photo

Trong b?i c?nh t?n công ngo?i giao ch?ng B?c Kinh, chính quy?n M? ?ón ti?p hai viên ch?c cao c?p c?a Trung Qu?c trong ngày th? Sáu 09/11/2018.

K?t qu? cu?c ??i tho?i « ngo?i giao và an ninh » M?-Trung l?n th? hai có th? cho phép suy ?oán hai bên tìm ???c ??ng thu?n xu?ng thang chi?n tranh th??ng m?i hay ch?a, ba tu?n tr??c cu?c g?p Donald Trump-T?p C?n Bình t?i Achentina.

Theo d? trù, sau cu?c h?p tay t? gi?a ngo?i tr??ng M? Mike Pompeo, b? tr??ng Qu?c Phòng Jim Mattis v?i hai ??ng s? Trung Qu?c D??ng Khi?t Trì (chánh v?n phòng ??i ngo?i Trung ??ng ??ng C?ng S?n) và b? tr??ng Qu?c Phòng Ng?y Ph??ng Hoà, s? có m?t cu?c h?p báo chung t?i Washington.

?ây là cu?c ??i tho?i « ngo?i giao và an ninh » M?-Trung l?n th? hai (l?n ??u vào tháng 06/2017) trong ti?n trình v?c d?y quan h? song ph??ng, theo quy?t ??nh c?a t?ng th?ng Donald Trump và ch? t?ch T?p C?n Bình, trong cu?c h?i ki?n l?n ??u vào tháng 04/2017 t?i Florida, v?n ???c tân ch? nhân Nhà Tr?ng xem là « c? s? c?a m?i quan h? thân h?u » v?i lãnh ??o Trung Qu?c.

Th? nh?ng, t? ?ó ??n nay, quan h? hai n??c tr? thành d?u sôi l?a b?ng. T?ng th?ng M? phát ??ng chi?n tranh th??ng m?i v?i Trung Qu?c và t?n công trên nhi?u m?t tr?n khác: t? cáo B?c Kinh ?ánh c?p k? n?ng công ngh?, bành tr??ng quân s?, ?àn áp các quy?n t? do c?a công dân và các s?c dân thi?u s?. Trung Qu?c còn b? t? « can thi?p vào b?u c? » ?? tri?t h? t?ng th?ng Donald Trump.

Song song v?i các bi?n pháp áp thêm thu? ??i v?i hàng hóa Trung Qu?c, Washington b?t ?èn xanh bán v? khí và trang thi?t b? quân s? cho ?ài B?c v?i giá kho?ng 330 tri?u ?ô la, v?i l?p lu?n « vì an ninh c?a n??c M? và vì an ninh và th?nh v??ng chung trong khu v?c ». Cùng lúc, M? giáng ?òn tr?ng ph?t - « phong t?a ngo?i h?i, c?m giao d?ch qua ngân hàng M?, t?ch biên tài s?n… » - ??i v?i C?c qu?n lý phát tri?n v? khí Trung Qu?c, m?t ??n v? ch? ch?t c?a quân ??i và c?c tr??ng Lý Th??ng Phúc, vì mua v? khí Nga.

H? qu? là cu?c ??i tho?i « ngo?i giao và an ninh » l?n hai, l? ra ph?i ???c t? ch?c t?i B?c Kinh h?i tháng 10, ?ã b? « d?i l?i ». Theo AFP, cu?c h?p ngày hôm nay t?i Washington có th? xem là tín hi?u « h? nhi?t ». ??i s? M? t?i Trung Qu?c, Terry Brandstad, tuyên b? mu?n có quan h? « xây d?ng » v?i Trung Qu?c và « h??ng v? t??ng lai ». Hoa K? không tìm cách « ng?n ch?n Trung Qu?c », nh?ng mu?n ??i tác ph?i ?ng x? « công b?ng và có qua có l?i ». C?ng theo ??i s? M?, cu?c ??i tho?i hôm nay ph?i ?? c?p m?t cách « th?ng th?ng, c?i m? » trên nhi?u v?n ?? nh? quân s? hóa bi?n ?ông, B?c Tri?u Tiên, nhân quy?n t?i Trung Qu?c, n?n xu?t kh?u ??i trà ma túy t?ng h?p fentanyl c?c m?nh gây ch?t ng??i hàng lo?t t?i M?…

Còn ??i v?i Trung Qu?c, ch? ?? chính v?n là ?ài Loan mà B?c Kinh d?t khoát xem là chuy?n n?i b?. Tuy nhiên, trên v?n ?? này, B?c Kinh t? ra mu?n h?p tác v?i M? « trong tinh th?n ?ôi bên cùng có l?i » ?? tránh ??ng ??. Trích l?i chánh v?n phòng ??i ngo?i Trung ??ng ??ng C?ng S?n Trung Qu?c D??ng Khi?t Trì, sau cu?c g?p c?a ông v?i c? v?n an ninh t?ng th?ng M? John Bolton hôm th? T?, Tân Hoa Xã cho bi?t nh? trên.

?âu là ?i?m, ?âu là di?n ?

Câu h?i ??t ra là vì sao B?c Kinh ??u d?u và d?u t?i ?âu ? Theo chuyên gia Mathieu Duchâtel, ??c trách châu Á c?a H?i ??ng ??i Ngo?i Châu Âu (ECFR), các bi?n pháp tr?ng ph?t c?a M? ??i v?i Trung Qu?c là nh?m xóa b? chính sách ngo?i giao mà hai n??c xây d?ng trong th?i Barack Obama. H?i quân Trung Qu?c không ???c m?i tham gia các cu?c t?p tr?n l?n gi?a M? và các ??ng minh ? Thái Bình D??ng. Nh?ng s? ki?n này khi?n B?c Kinh lo ng?i r?ng chi?n tranh th??ng m?i ch? là m?t ph?n trong chi?n l??c r?ng l?n h?n c?a Washington nh?m ??i ??u v?i Trung Qu?c.

Li?u B?c Kinh s? ký v?i Washington m?t « hi?p ??nh th??ng m?i l?n » nh? t?ng th?ng Donald Trump tuyên b? m?t cách l?c quan ? Cu?c h?p t?i Washington s? tr? l?i ph?n nào câu h?i này tr??c cu?c g?p Trump-T?p bên l? G20 t?i Achentina vào cu?i tháng 11/2018.

Cu?ng chu? ?ê?
 
R?t ti?c, th?i h?n k?t n?i ?? h?t.