Nghe T?i n?p Podcast
  • 13h00 - 13h17 GMT
    Th?ng tin 12/11 13h00 GMT
  • 13h17 - 14h00 GMT
    Ph?n còn l?i c?a ch??ng trình 12/11 13h17 GMT
?? khai thác h?t n?i dung truy?n th?ng ?a ph??ng ti?n, b?n ph?i có ph?n b? tr? Flash trong trình duy?t c?a b?n. ?? có th? k?t n?i, b?n ph?i kích ho?t các cookie trong tham s? trình duy?t c?a b?n. ?? l??t web nhanh nh?t, website RFI t??ng thích v?i nh?ng trình duy?t sau ?ay : Internet Explorer 8 và +, Firefox 10 và +, Safari 3 và +, Chrome 17 và + v.v..
CH?U á

Th??ng m?i: Th? ch? ??c ?oán khi?n Trung Qu?c v?t v? khi ?áp tr? M?

media Qu?ng cáo cho cu?c tri?n l?m v? nh?p kh?u c?a Trung Q?c (China International Import Expo -CIIE) . ?nh 17/10/2018. REUTERS/Aly Song

T? ngày t?ng th?ng M? Donald Trump kh?i ??ng cu?c chi?n tranh th??ng m?i ?ánh vào Trung Qu?c, gi?i quan sát ?ã ghi nh?n các d?u hi?u lúng túng c?a B?c Kinh trong vi?c ?? ra nh?ng bi?n pháp ?áp tr?. ?ây là ?i?u ?áng chú ý trong b?i c?nh Trung Qu?c không thi?u chuyên gia và vi?n nghiên c?u ?? làm c? v?n cho chính ph?.

Trong m?t bài vi?t ??ng hôm 22/10/2018 v?a d??i t?a ?? : « Gi?i chuyên gia Trung Qu?c t? « sàng l?c » các gi?i pháp cho cu?c chi?n th??ng m?i tr??c khi trình cho các nhà ho?ch ??nh chính sách t?i B?c Kinh », nh?t báo H?ng Kông South China Morning Post ?ã không ng?n ng?i cho r?ng s? d? Trung Qu?c ph?i v?t v? trong vi?c tìm ra ??i sách thích h?p ch?ng l?i các ngón ?òn c?a M?, ?ó là vì các chuyên gia mà B?c Kinh yêu c?u cho ý ki?n ?ã không làm tròn ch?c n?ng c? v?n, m?t ph?n vì nghiên c?u ch?a th?u ?áo, m?t ph?n khác là vì không dám nói th?ng ?? tránh làm ph?t ý c?p trên hay ch? ??a ra nh?ng khuy?n ngh? phù h?p v?i quy?n l?i nh?ng ng??i h?u thu?n cho h?.

T? báo H?ng Kông ?ã trích d?n các ngu?n tin thân c?n v?i chính quy?n Trung Qu?c và gi?i quan sát ngo?i giao, ?? nêu b?t tình tr?ng là gi?i ho?ch ??nh chính sách ? B?c Kinh ?ã ph?i t? tìm ra ?áp án trong cu?c chi?n th??ng m?i M? Trung hi?n nay, vì nh?ng chuyên gia Trung Qu?c hàng ??u ???c tham kh?o ?ã ch? ??a ra nh?ng thông tin « có ch?n l?c » ?? tránh tác h?i ??n c?p trên tr?c ti?p c?a h?.

Theo South China Morning Post, gi?i nghiên c?u Trung Qu?c còn b? trói tay do các quy ??nh h?n ch? vi?c ra n??c ngoài tìm hi?u, do ?ó kh? n?ng ??a ra ???c nh?ng câu tr? l?i th?a ?áng nh?m ?áp tr? các ngón ?òn t?n công th??ng m?i c?a t?ng th?ng M?, c?ng b? gi?i h?n.

Ch? quan tâm ??n l?i ích c?c b?

Nh?t báo H?ng Kông tr??c h?t ghi nh?n là trong 6 tháng k? t? khi M? áp thu? 25% trên 50 t? ?ô la hàng nh?p t? Trung Qu?c, gi?i lãnh ??o ? B?c Kinh ?ã r?t b?c t?c vì nh?ng nh?ng chuyên gia ???c tham kh?o ch? lo ??n quy?n l?i nh?ng ng??i tài tr? cho h?. Trong m?t s? tr??ng h?p, các chuyên gia c? v?n này l?i ch?a nghiên c?u v?n ?? m?t cách ?úng ??n.

Cu?c chi?n th??ng m?i ngày m?t leo thang ?ã làm d?y lên m?t làn sóng trong gi?i tinh hoa c?a Trung Qu?c, xem xét l?i các chính sách c?a Nhà N??c, và phê phán ??i ng? chuyên gia làm c? v?n cho chính ph?.

M?t trong nh?ng chính sách b? soi r?i là sáng ki?n Con ???ng T? L?a m?i c?a ông T?p C?n Bình, th? hi?n ý mu?n công khai phô tr??ng uy l?c c?a Trung Qu?c, ?ã b? ch? trích là ?ã làm d?y lên tâm lý bài Trung Qu?c t?i M?.

Vi?c t?p trung nâng ?? và xây d?ng các ??i t?p ?oàn nhà n??c c?ng b? phê phán là t?o ?i?u ki?n ?? Trung Qu?c b? phân bi?t ??i x? trên th? tr??ng th? gi?i.

M?t ngu?n tin nh?n ??nh r?ng : « M?t s? trung tâm tham v?n ?ã tranh th? c? h?i này ?? thúc gi?c c?i t?, m?t s? thì cho là Trung Qu?c ph?i duy trì thái ?? c?ng r?n. Ý ki?n r?t khác nhau và b?t ??ng r?t l?n là m?t ?i?u t?t, nh?ng ?i?m th?t v?ng l?n nh?t ??n t? m?t s? trung tâm ?ã không nói lên s? th?t. »

Theo các ngu?n tin mà South China Morning Post trích d?n, chính quy?n B?c Kinh ch?ng h?n ?ã r?t mu?n hi?u rõ xem doanh nhân n??c ngoài th?c s? ngh? gì, và ?ã yêu c?u các trung tâm tham v?n cung c?p thông tin.

V?n ?? là m?t s? think tank tr?c thu?c nhà n??c, dù n?m trong tay các d? li?u có ???c nh? các kênh liên l?c gi?a các phòng th??ng m?i n??c ngoài, nh?ng l?i ch? ??a lên nh?ng thông tin mà h? ?ã ch?n l?c tr??c theo chi?u h??ng có l?i cho c? quan tr?c ti?p qu?n lý h?.

South China Morning Post nh?n ??nh : N?u ch? c?n c? vào nh?ng thông tin ch? nh?m ph?c v? các l?i ích c?c b? ?ó, thì các lãnh ??o trung ??ng khó có th? có ???c nh?ng phân tích ?úng ??n, chính xác v? nh?ng gì mà doanh nhân n??c ngoài ngh? v? cu?c chi?n th??ng m?i M? Trung.

H?n 500 think tank nh?ng hi?u qu? công vi?c kém c?i do c? ch?

Trung Qu?c có h?n 500 trung tâm tham v?n hay vi?n nghiên c?u có ??ng ký, so v?i 1 800 c?a M?. ?a s? think-tank Trung Qu?c ??u ???c chính quy?n h?u thu?n. B?c Kinh ?ã ??y m?nh vi?c tài tr? nh?ng c? quan này trong nh?ng n?m g?n ?ây. Trong b?ng x?p h?ng c?a vi?n Lauder, ??i h?c Pennsylvania, công b? ??u n?m 2018, think tank hàng ??u c?a Trung Qu?c ??ng th? 29 trên t?ng s?170 vi?n nghiên c?u n?i b?t c?a th? gi?i. Th? nh?ng cho ??n g?n ?ây, các think tank Trung Qu?c có r?t nhi?u v?n ??.

Giáo s? Lý Trung Th??ng (Li Zhongshang) thu?c ??i h?c Nhân Dân B?c Kinh, t?ng làm vi?c v?i Ngân Hàng Nhà N??c Trung Qu?c và ??i s? quán Trung Qu?c t?i Úc, tr? l?i t? báo H?ng Kông ?ã cho r?ng « tính ch?t manh múm, bi?t l?p và ph?c v? quy?n l?i c? quan lãnh ??o tr?c ti?p luôn là v?n ?? ??i v?i các trung tâm tham v?n Trung Qu?c. Trong b?i c?nh vi?c tìm ngu?n tài tr? d? dàng h?n trong nh?ng n?m g?n ?ây, nhi?u nhà nghiên c?u v?n coi tr?ng vi?c ??m b?o ngu?n tài chính và làm v?a lòng gi?i b?o tr?. H? c?ng không quan tâm nhi?u ??n ch?t l??ng nghiên c?u vì h? bi?t là khó mà ?nh h??ng ???c trên gi?i ho?ch ??nh chính sách v?i k?t qu? nghiên c?u c?a h? - khác v?i tình hình t?i M? ».

Lý Qu?c C??ng (Li Guoqiang), nhà nghiên c?u t?i Trung Tâm Nghiên C?u Phát Tri?n thu?c Qu?c V? Vi?n Trung Qu?c (Development Research Centre of the State Council), thì ch? trích « m?t s? nhà nghiên c?u ch? ng?i tr??c máy tính, không dám ?i th?c ??a. Không ai có th? d?a trên nh?ng nghiên c?u nh? th? ?? ??i phó v?i nh?ng v?n ?? trong th?c t? ».

Các nhà nghiên c?u trong liên minh các trung tâm tham v?n mà b? Tài Chính Trung Qu?c thành l?p, ?ánh giá là công cu?c nghiên c?u c?a Trung Qu?c v? M? hi?n không ?? sâu ?? cho phép B?c Kinh ??i phó t?t v?i tranh ch?p th??ng m?i mà M? kh?i x??ng, cho dù ngay t? n?m 2016, trong cu?c v?n ??ng tranh c?, ông Trump ?ã h?a là ?áp tr? vi?c cho là Trung Qu?c vi ph?m quy t?c th??ng m?i. Và chính quy?n Trump ti?p t?c gia t?ng t?n công vào Trung Qu?c tr??c b?u c? gi?a nhi?m k?.

?? ??y m?nh nghiên c?u v? M? và ??a ra chính sách h?u hi?u ?áp tr? l?i cu?c t?n công c?a t?ng th?ng M?, b? Tài Chính Trung Qu?c, vào tháng 7 v?a qua, l?n ??u tiên ?ã liên k?t 20 trung tâm tham v?n, g?p chung các think tank thu?c ?y Ban Nhà N??c v? Phát Tri?n và C?i T?, b? Th??ng M?i, b? Tài Chính, b? Ngo?i Giao, Vi?n Hàn Lâm Khoa Hóc Xã H?i và m?t s? tr??ng ??i H?c.

Gi?i nghiên c?u b? h?n ch? xu?t c?nh

Lu?t l? xu?t c?nh khi?n gi?i nghiên c?u v? M? không có kinh nghi?m th?c t?. Theo South China Morning Post, ?ây c?ng là nguyên do khi?n ??i sách ch?ng chi?n tranh th??ng m?i do Washington kh?i ??ng thi?u hi?u qu?.

Theo t? báo H?ng Kông, các chuyên gia nghiên c?u ?ã phàn nàn là h? ch? ???c phép ?i M? trong m?t th?i h?n ng?n, nhi?u khi ch? ? m?t tu?n l?, quá ng?n ?? tìm hi?u, trao ??i v?i ??i tác M?.

Ông V??ng Huy Di?u (Wang Huiyao), sáng l?p viên và ch? t?ch Trung Tâm Toàn C?u Hóa Trung Qu?c (Centre for China and Globalisation), ?ã cho r?ng khâu giao l?u M? Trung là m?t ?i?m then ch?t trong lúc này, nh?ng n? l?c ?? hi?u rõ cu?c chi?n th??ng m?i l?i b? lu?t l? gi?i h?n xu?t c?nh c?n tr?.

Theo ông V??ng, bên c?nh quan h? ngo?i giao song ph??ng, c?n ph?i tìm hi?u sâu h?n v? s? li?u th??ng m?i M?, v? lu?t l? M?, v? công nghi?p M?, nh?ng lãnh v?c mà nghiên c?u ??n gi? còn r?t nhi?u thi?u sót.

M?t s? ngu?n tin cho bi?t là B?c Kinh v?n ch?a d?t khoát ???c v? nh?ng b??c ti?p theo trong cu?c chi?n th??ng m?i hi?n nay : « Tr??c m?t thì Trung Qu?c v?n duy trì thái ?? ch? xem, trong lúc thì t?ng th?ng Trump r?t ch? ??ng. »

Phát bi?u t?i Bali (Indonesia) hôm Ch? Nh?t 21/10/2018 v?a qua bên l? cu?c h?p th??ng niên c?a Qu? Ti?n T? Qu?c t? IMF và Ngân Hàng Th? gi?i, th?ng ??c Ngân Hàng Trung ??ng Trung Qu?c D?ch C??ng (Yi Gang) cho là n??c ông ?ang tìm cách gi?i quy?t c?ng th?ng th??ng m?i v?i M? m?t cách « xây d?ng ».

Cu?ng chu? ?ê?
 
R?t ti?c, th?i h?n k?t n?i ?? h?t.