Nghe T?i n?p Podcast
  • 13h00 - 13h17 GMT
    Th?ng tin 12/11 13h00 GMT
  • 13h17 - 14h00 GMT
    Ph?n còn l?i c?a ch??ng trình 11/11 13h17 GMT
?? khai thác h?t n?i dung truy?n th?ng ?a ph??ng ti?n, b?n ph?i có ph?n b? tr? Flash trong trình duy?t c?a b?n. ?? có th? k?t n?i, b?n ph?i kích ho?t các cookie trong tham s? trình duy?t c?a b?n. ?? l??t web nhanh nh?t, website RFI t??ng thích v?i nh?ng trình duy?t sau ?ay : Internet Explorer 8 và +, Firefox 10 và +, Safari 3 và +, Chrome 17 và + v.v..
CH?U á

Chính ph? dan túy Y: Con ng?a thành Troie c?a Trung Qu?c t?i Chau ?u

media Phó th? t??ng Y Luigi Di Maio phát bi?u trong m?t cu?c t?p h?p c?a phong trào 5 Sao t?i Roma, ngày 20/10/2018. REUTERS/Max Rossi

Hôm 27/04/2018 v?a qua 28 ??i s? Châu Âu ? Trung Qu?c, k? c? ??i s? Ý, ?ã ký m?t tuyên b? có n?i dung phê phán "Con ???ng t? l?a" c?a Trung Qu?c. ?ó là m?t b?n cáo tr?ng ch?ng l?i d? án toàn c?u ??u t? vào h? t?ng c? s? do T?p C?n Bình ?? x??ng, vì d? án này "?i ng??c l?i v?i các ch??ng trình c?a Châu Âu nh?m t? do hóa th??ng m?i và chuy?n d?ch cán cân quy?n l?c có l?i cho các công ty Trung Qu?c ???c nhà n??c h? tr?".

Th?ng tín viên Huê ??ng - Roma 24/10/2018 - Th?y My Nghe

M?i hoài nghi c?a Châu Âu ngày càng gia t?ng v? sáng ki?n "M?t vành ?ai, m?t con ???ng", và ?y ban Châu Âu c?ng ?ã ?? ra m?t k? ho?ch thay th?.

Nh?ng bây gi? l?i chính là Ý v?i chính ph? dân túy 5 Sao và Lega Nord ?ã thay ??i quan ni?m nói trên. Trong th?i gian t?i, khi Phó th? t??ng Luigi Di Maio (và là ???ng kim lãnh ??o chính tr? c?a 5 Sao) quay tr? l?i Trung Qu?c thì có th? Ý, qu?c gia thành viên sáng l?p c?a Liên Hi?p Châu Âu (EU) s? là qu?c gia G7 ??u tiên ký k?t b?n ghi nh? (memorandum) v?i Trung Qu?c v? "Con ???ng t? l?a".

RFI Vi?t ng? ?ã trao ??i v?i thông tín viên Huê ??ng t?i Roma v? v?n ?? này.

RFI : Thân chào anh Huê ??ng, c? th? thì chuy?n gì ?ã x?y ra t? h?i tháng T? ??n nay ? n??c Ý ?

Huê ??ng : T? ??u tháng 6 Phong trào 5 Sao và ??ng Lega Nord ?ã thành l?p chính ph? dân túy, có khuynh h??ng ngo?i giao nghiêng v? phía "?ông". Lúc ?ó ai c?ng ch? ngh? ??n Nga (ch? c?n nh? ??n các tuyên b? thân Nga c?a Matteo Salvini, phó th? t??ng kiêm b? tr??ng N?i V? và là lãnh ??o chính tr? c?a Lega Nord), và các ??ng thái nh? chính ph? Ý l?n ti?ng ?òi bãi b? các bi?n pháp c?m v?n ??i v?i Nga hi?n nay. Nh?ng hóa ra phía "?ông" hi?n th?i mà Ý ?ang "ngóng trông" l?i là Trung Qu?c.

Trong m?y tu?n v?a qua ?ã có nhi?u lãnh ??o chính ph? Ý liên t?c công du sang Trung Qu?c. ??u tiên là B? tr??ng Kinh T? Giovanni Tria, sau ?ó là Phó th? t??ng Luigi Di Maio. T?t c? ??u mu?n "nhanh tay nhanh chân". "Chúng tôi mu?n hoàn t?t b?n ghi nh? trong l?n vi?ng th?m Th??ng H?i vào tháng 11 t?i" – ông Di Maio ?ã tuyên b? nh? th? v?i s? hi?n di?n c?a Th? tr??ng Michele Geraci. Ông Geraci là m?t nhân v?t ?ã sinh s?ng và làm vi?c t? m??i n?m nay ? Trung Qu?c, thông th?o ti?ng Quan Tho?i, là nhân v?t ch? ch?t c?a chính ph? Ý hi?n nay trong các ho?t ??ng quan h? v?i nhà c?m quy?n c?ng s?n B?c Kinh, ch? trì c?a m?t Task Force ???c thành l?p ngay trong b? Phát tri?n Kinh t? (mà Di Maio là B? tr??ng).

Chính ph? Ý ?ang trông ch? gì trong vi?c gia t?ng quan h? h?u h?o v?i Trung Qu?c ? C?ng r?t d? ?oán ra: các công trình ??u t?. Ch?ng h?n nh? tu?n v?a qua ? Milano, B? tr??ng Kinh T? Giovanni Tria ?ã có bu?i g?p g? v?i nhân v?t s? hai c?a CIC (China Investment Corporation), qu? ??u t? qu?c gia (sovereign investment fund) c?a Trung Qu?c. D? ki?n là ??n ??u n?m 2019 hai bên s? ?i ??n vi?c ký k?t m?t th?a thu?n ?? thành l?p qu? ??u t? Ý-Trung Qu?c trên c? hai th? tr??ng.

Ngoài ra còn có nh?ng h?i c?ng n?i ti?ng ? phía b?c vùng bi?n Adriatic và bi?n Tyrrhenian mà B?c Kinh ?ang d? tính s? bi?n thành "??u c?u" cho các tuy?n v?n chuy?n th??ng m?i hàng h?i c?a Trung Qu?c. Các t?p ?oàn hàng h?i l?n Trung Qu?c ?ang nh?m vào Trieste ?? có th? xây d?ng m?t h?i c?ng m?i r?ng l?n. Th? tr??ng Michele Geraci ?ã h? h?i: "Chúng tôi mu?n là ??i tác ??u tiên c?a Trung Qu?c ? Châu Âu".

RFI : Nh?ng cái giá ph?i tr? cho t?t c? các "sáng ki?n" nói trên là gì, theo anh ?

??i v?i Trung Qu?c, ch? ký c?a chính ph? Ý vào b?n ghi nh? v? "Con ???ng t? l?a" là m?t s? nhìn nh?n quan tr?ng, m?t qu? "b?c phá" ?? ?ánh th?ng vào trái tim c?a Châu Âu. Tr??c ?ây c?ng ?ã có nhi?u qu?c gia Châu Âu ký b?n ghi nh?, nh?ng ?ó là nh?ng qu?c gia "ngo?i vi" nh? Hungary, Hy L?p, và Bruxelles c?ng ?ã ph?n ?ng b?ng cách ng?n c?n nh?ng n??c khác ký tham gia ký tên.

Nh?ng trong tr??ng h?p Roma thì l?i khác, vì ?ây là qu?c gia thành viên sáng l?p Liên Hi?p Châu Âu, v?i n?n kinh t? ??ng hàng th? ba ? Châu Âu (sau ??c và Pháp). Và vi?c Ý ký k?t b?n ghi nh? s? x?y ra trong khi Liên hi?p Châu Âu ?ang ?? x??ng m?t k? ho?ch ??u t? xây d?ng h? t?ng c? s?.

Hi?n nay ng??i ta ?ang th?o lu?n v? m?t c? ch? ?? sàng l?c các d? án ??u t? mà chính Ý ?ã ?? x??ng v?i Pháp và ??c - v?n là nh?ng qu?c gia ?ang lo ng?i v? nh?ng ho?t ??ng "thâu tóm" c?a Trung Qu?c trong lãnh v?c k? thu?t công nghi?p chi?n l??c. Nh?ng ng??c l?i, th? tr??ng Ý Michele Geraci, trong m?t cu?c ph?ng v?n trên Bloomberg ?ã tuyên b? r?ng Roma không còn quan tâm ??n m?t chính sách ??u t? chung c?a Châu Âu v?n "có ??n 28 n?n kinh t? khác nhau v?i 28 l?i ích khác nhau".

D? nhiên vì l?i ích c?a mình, Ý c?ng c?n ??i tho?i v?i Trung Qu?c (c?ng gi?ng nh? ? Berlin c?ng ?ã ký k?t nhi?u h?p ??ng v?i Trung Qu?c). Ngay chính Th? t??ng Paolo Gentiloni (??ng Dân ch?) tr??c ?ây c?ng ?ã t?ng là v? khách quan tr?ng trong di?n ?àn l?n th? nh?t v? "Con ???ng t? l?a", nh?ng ?i?u này c?ng ?ã không c?m chính ph? Ý t?ng l?n ti?ng phê phán các chính sách ph?n c?nh tranh th??ng m?i c?a B?c Kinh. Ch?ng h?n nh? Ý ?ã b? phi?u không nhìn nh?n "n?n kinh t? th? tr??ng" c?a Trung Qu?c.

"Có m?t chính sách tích c?c ??i v?i Trung Qu?c là ?i?u r?t t?t, nh?ng c?ng c?n ph?i ti?n hành d?a trên nh?ng ?ánh giá ?úng ??n, và chính ?ây là ?i?u mà hình nh? ? Ý ch?a ??t ???c". Lucrezia Poggetti, m?t chuyên gia nghiên c?u c?a think tank ??c Merics ?ã nh?n xét nh? trên. Ch?ng h?n nh? ? Ý ch?ng ai bàn th?o l?i h?i v? vi?c quy?t ??nh ?y thác h? t?ng m?ng 5G cho Huawei, v?n ?ã b? chính ph? M? và Úc lo?i ra ngoài vì b? ?ánh giá gây ph??ng h?i ??n an ninh qu?c gia.

RFI : D??ng nh? s? xích g?n l?i Trung Qu?c c?a chính ph? dân túy Ý hi?n nay ch? mang tính c? h?i ph?i không th?a anh ?

M?c ?ích là ?i tìm ??u t? nhanh chóng ?? bù ??p l?i kho?n b?i chi ngân sách nhà n??c - s? lên ??n 2,4% trên GDP cho n?m 2019 - ch? không ph?i d?a trên m?t chi?n l??c t?m xa. Th?m chí Michele Geraci, trong chuy?n ?i B?c Kinh v?a qua trong vai trò th? tr??ng còn "t? hào" r?ng ông ta là ng??i ?i "b? m?i các công trái phi?u nhà n??c Ý". Và ?i?u này minh ch?ng cho vi?c b? Tài Chính ?ang c?n tìm ng??i mua công trái, nh?t là sau khi BCE ng?ng h? tr? mua (thông qua k? ho?ch "Quantitative Easing c?a BCE).

Ngài th? tr??ng ti?p t?c: "V? trí qu?c gia ??u tiên ?i ??n nh?ng th?a thu?n k? trên s? cho phép Ý ??t ???c nhi?u thu?n l?i". Trong khi ch? ??i, theo các ngu?n tin thì b?n ghi nh? ch? là m?t v?n b?n ? d?ng PDF mà B?c Kinh ?ã so?n s?n và ?ã g?i cho chính ph? Ý: ch? c?n quy?t ??nh ký hay không ký.

Và trong khi c? gi? ??nh r?ng chính ph? dân túy Ý hi?n nay c?ng bi?t mình ?ang làm gì ?? ??t ???c m?c ?ích gì, thì phía Trung Qu?c ?ã bi?t r?t rõ cái h? mu?n. Ch? c?n nhìn qua nh?ng n??c ??i tác khác v?i Trung Qu?c, l?y Hy L?p làm thí d?: Trung Qu?c ?ã t?n d?ng ??u t? c?a mình ?? áp l?c lên các lãnh v?c khác, k? luôn c? lãnh v?c nhân quy?n.

Chuyên gia Lucrezia Poggetti nh?n ??nh: "Trung Qu?c ch?ng mu?n m?t Châu Âu b? phân tán, b?i vì chính Trung Qu?c ?ang h??ng l?i t? m?t th? tr??ng chung. Nh?ng ng??c l?i Trung Qu?c ?ang tìm cách khai thác nh?ng c?ng th?ng trong n?i b? Liên Hi?p Châu Âu ?? d? dàng ??t ???c nh?ng m?c tiêu c?a mình".

Và n??c Ý v?i m?t chính ph? dân túy có th? s? tr? thành "con ng?a thành Troie" cho Trung Qu?c.

RFI : Xin r?t c?m ?n thông tín viên Huê ??ng t? Roma.

Cu?ng chu? ?ê?
 
R?t ti?c, th?i h?n k?t n?i ?? h?t.