Nghe T?i n?p Podcast
 • 13h00 - 13h17 GMT
  Th?ng tin 12/11 13h00 GMT
 • 13h17 - 14h00 GMT
  Ph?n còn l?i c?a ch??ng trình 12/11 13h17 GMT
?? khai thác h?t n?i dung truy?n th?ng ?a ph??ng ti?n, b?n ph?i có ph?n b? tr? Flash trong trình duy?t c?a b?n. ?? có th? k?t n?i, b?n ph?i kích ho?t các cookie trong tham s? trình duy?t c?a b?n. ?? l??t web nhanh nh?t, website RFI t??ng thích v?i nh?ng trình duy?t sau ?ay : Internet Explorer 8 và +, Firefox 10 và +, Safari 3 và +, Chrome 17 và + v.v..

Cách nghe RFI

B?m vào b?n ?? ?? tìm t?n s? ? thành ph? c?a b?n Tham kh?o b?ng ch??ng trình RFI

K?t n?i vào RFI

 • Máy thu thanh

  ?? b?t các t?n s? FM và sóng ng?n
 • Máy vi tính

  ?? nghe RFI trên trang www.charlesrandylance.com, ho?c trên các trang nh? Livestation ho?c b?ng các ?ng d?ng nh? iTunes
 • Máy thu thanh WiFi

  ?? nghe các ch??ng trình c?a RFI qua Internet, ho?c trên các máy Liveradio, Sagem, Phoenix…
 • Các ?ng d?ng cho ?i?n tho?i di ??ng và máy tính b?ng

  ?? nghe và mang theo RFI ??n m?i n?i
 • ?i?n tho?i di ??ng ho?c c? ??nh

  • ? Phi nghe v?i Orange
   • Cameroon: B?m s? 9000
   • B? Bi?n Ngà: B?m s? 734
   • Niger: B?m s? 734
   • Mali: B?m s? 37 433
   • Sénégal: B?m s? 201 201
   • C?ng hòa Trung Phi: B?m s? 734
  • ? Hoa K? nghe v?i Audionow
   • Nghe RFI tr?c ti?p: B?m s? (832) 225-5399
   • Nghe b?n tin m?i nh?t c?a RFI: B?m s? (832) 225-5398
   • Nghe RFI tr?c ti?p ? chau Phi: B?m s? (213) 493-0290
 
R?t ti?c, th?i h?n k?t n?i ?? h?t.